ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันอังคาร ที่ 1 – วันอาทิตย์ ที่ 6 สิงหาคม 2566

วันอังคารที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2566

       วันอังคาร ที่ 1 สิงหาคม 2566 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิ
ราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบเหตุโกดังเก็บดอกไม้ไฟระเบิด ณ โรงเรียนบ้านมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก
จังหวัดนราธิวาส

       วันพฤหัสบดี ที่ 3 สิงหาคม 2566 พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ดังนี้
       1. เวลา 13.30 น. ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16 อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

       2. เวลา 15.30 น. ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 17 อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

       3. เวลา 16.30 น. ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 18 อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

       วันศุกร์ ที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น.  พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี บรรยายหัวข้อ “ความสำคัญของประมวลกฎหมายยาเสพติด” ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการแก้ปัญหายาเสพติดระดับสูง (บปส.) รุ่นที่ 3 ณ ห้องประชุมชิดชัย วรรณสถิตย์ ชั้น 3 อาคาร 2 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

       วันศุกร์ ที่ 4 สิงหาคม 2566 พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร จังหวัดบึงกาฬ และจังหวัดหนองคาย ดังนี้
       1. เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

       2. เวลา 13.30 น. ณ โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 1 อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

       3. เวลา 15.30 น. ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

       วันเสาร์ ที่ 5 สิงหาคม 2566 พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

       วันอาทิตย์ ที่ 6 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิตนักเรียนทุนพระราชทาน ณ โรงแรมสยามแกรนด์ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

       เวลา 13.15 น. ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ