พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของ และอาหารแห้ง ถวายพระภิกษุและสามเณร โรงเรียนมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2566 ณ โรงเรียนมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2566

          ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพุทธมามกะ ทรงเลื่อมใสและพระราชศรัทธาในพุทธศาสนา ทรงสนับสนุนให้พระสงฆ์และสามเณรได้ศึกษาเล่าเรียน ทั้งทางโลกและทางธรรม เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะได้เผยแผ่หลักธรรมคำสอนตามหลักพระพุทธศาสนาในระดับชาติและระดับนานาชาติได้อย่างถูกต้อง และทรงตั้งพระราชหฤทัยที่จะทรงสืบสาน “พระราชปณิธานธรรมราชินี” ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของและอาหารแห้งไปถวายพระภิกษุ สามเณร และมอบแก่เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ณ โรงเรียนมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2566
          วันที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 10.20 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ท่านผู้หญิงภรณี มหานนท์ เป็นผู้เชิญสิ่งของและอาหารแห้งพระราชทานไปถวายพระภิกษุสามเณร จำนวน 171 รูป และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัยจำนวน 29 คน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2566
          ทั้งนี้ โรงเรียนมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย เป็นสถาบันการศึกษาของพระภิกษุสามเณร ตั้งอยู่ที่วัดชูจิตธรรมาราม พระอารามหลวง ตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แรกเริ่มใช้ชื่อว่า สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย สาขาวังน้อย เป็นที่รู้จักของประชาชนโดยทั่วไปว่า “วิทยาลัยสงฆ์วังน้อย” ในปี 2519 ได้ขอตั้งเป็นวัดชื่อ “วัดชูจิตธรรมาราม” เพื่อเป็นเกียรติแก่วงศ์สกุล “ชูจิตารมย์” ผู้ถวายที่ดินเพื่อการก่อตั้งครั้งแรก ต่อมาเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2520 ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานชื่อว่า “มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย” และพระราชทานพระนามาภิไธย “ม.ว.ก.” ภายใต้เสมาธรรมจักรพร้อมทั้งพระราชทานสุภาษิตว่า “วชิรูปมจิตฺโต สิยา” (พึงเป็นผู้มีจิตแกร่งประดุจเพชร)ให้เป็นตราประจำโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงของคณะสงฆ์ เป็นสถานที่พักอาศัย เล่าเรียนของพระภิกษุสามเณร เป็นสถานที่พักอาศัยเล่าเรียนวิชาการทางพระพุทธศาสนาของชาวต่างประเทศ เป็นศูนย์กลางการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการชั้นสูงเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา เป็นสถานที่อบรมในด้านการปฏิบัติธรรม และเป็นสถานที่ศึกษาฝึกอบรมพระภิกษุผู้จะปฏิบัติศาสนกิจในระดับสูง เช่น งานด้าน การปกครอง การเผยแผ่ การสาธารณูปการ เป็นต้น ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน สายสามัญ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 และหลักสูตรการศึกษาของพระสงฆ์ไทยแผนกนักธรรม และภาษาบาลี มีนักเรียนพระภิกษุและสามเณร จำนวน 171 รูป

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ