เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง หน่วยราชการในพระองค์ ขอเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านพระเกียรติคุณและรางวัล เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

วันอังคารที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2566

พระเกียรติคุณและรางวัล
รางวัลเชิดชูและสดุดีเฉลิมพระเกียรติ แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงได้รับรางวัลเชิดชูต่างๆ ทั้งจากองค์การรัฐบาลในประเทศไทย รัฐบาล และองค์การเอกชนต่างประเทศ

          ๑. องค์การรัฐบาลในประเทศไทย

          มหาวิทยาลัยในประเทศไทย ทูลเกล้าฯ ถวายดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์รวม ๒๔ ปริญญา มหาวิทยาลัย รามคำแหง ได้จัดทำ วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษาในปีพุทธศักราช ๒๕๓๔ ได้กล่าวไว้ความว่า พระองค์ทรงได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ๑๒ แห่ง ถวายดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นับแต่ พ.ศ. ๒๕๐๔ จนถึง พ.ศ. ๒๕๓๕ รวมกัน ๒๔ ปริญญาเริ่มจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นแห่งแรกที่ได้ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญารัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๐๔ และครั้งสุดท้ายของ พ.ศ. ๒๕๓๕ คือ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๓๕ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ทูลเกล้าฯถวาย ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาชีววิทยาและสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ตามสถิติที่รวบรวมได้ที่พระองค์ทรงรับทูลเกล้าถวาย ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จาก ๑๒ มหาวิทยาลัยดังนี้

                    ๑. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๔ ปริญญา

                    ๒. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๓ ปริญญา

                    ๓. วิทยาลัยวิชาการศึกษา ๑ ปริญญา

                    ๔. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ๒ ปริญญา                   

                    ๕. สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ ๑ ปริญญา

                    ๖. มหาวิทยาลัยรามคำแหง ๔ ปริญญา

                    ๗. มหาวิทยาลัยมหิดล ๒ ปริญญา

                    ๘. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ๑ ปริญญา

                    ๙. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ๒ ปริญญา

                    ๑๐. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๑ ปริญญา

                    ๑๑. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ๑ ปริญญา

                    ๑๒. มหาวิทยาลัยศิลปากร ๑ ปริญญา

                    รวม ๒๔ ปริญญา

          ๒. รัฐบาลและองค์การเอกชนต่างประเทศ ทูลเกล้าฯถวายรางวัลเชิดชูและสดุดีเฉลิมพระเกียรติ รวม ๑๓ รางวัล

๑. วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ(FAO)ทูลเกล้าฯถวาย “เหรียญเซเรส” ในพระฐานะที่พระองค์ทรงเป็นสตรีดีเด่น ทรงอุทิศพระองค์พัฒนาสตรีและประชาชนในชนบท และทรงสนับสนุนพระราโชบายในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรในการเกษตรและที่ดิน ทำกิน

๒. วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๔ สหพันธ์พิทักษ์เด็ก นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ทูลเกล้าฯถวาย “รางวัลเกียรติคุณ” ในวาระฉลองครบรอบ ๕๐ ปี ขององค์การในพระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงช่วยเหลือผู้ยากไร้ในชนบทผู้ลี้ภัย และเด็กพิการ

๓. วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๔ เลขาธิการองค์การสหประชาชาติทูลเกล้า ถวายเหรียญ “The First Thai Proof Coins In Series Commemorating The International Year of The Child-IYC”

๔. วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๔ โครงการจัดการทำเหรียญที่ระลึกปีเด็กสากล ขององค์การยูนิเซฟทูลเกล้าฯถวาย “เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกปีเด็กสากล”

๕. วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ สมาคมเอเชีย ทูลเกล้าฯถวายรางวัล “ด้านมนุษยธรรม” เป็นรางวัลแรกของสามาคมนับแต่ก่อตั้งมา ด้วยพระราชกรณียกิจ ทรงยกฐานะสตรีให้สูงขึ้นทางการศึกษา เศรษฐกิจและศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาติ

๖. วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๙ World Wildlife Fund ทูลเกล้าฯถวาย ประกาศนียบัตรเทิดพระเกียรตินักอนุรักษ์ดีเด่นด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และ สัตว์ป่า

๗. วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งกรุงลอนดอนทูลเกล้าถวายสมาชิกภาพกิตติมศักดิ์ ของราชวิทยาลัย ด้วยทรงประกอบพระราชภารกิจนานาประการ ยังให้เกิดผลดีทางการแพทย์และสาธารสุข

๘. วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ศูนย์ศึกษาการอพยพ (CMS) ทูลเกล้าฯถวายรางวัล ความช่วยเหลือแก่ผู้ลี้ภัยประจำปี ทั้งนี้ด้วยทรงส่งเสริมด้านมนุษยธรรมแก่ผู้ลี้ภัยนับล้านคน ที่หลั่งไหลเข้าสู่ประเทศไทยตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๑๘

๙. วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๔ กลุ่มผู้สนับสนุนพิพิธภัณฑ์เด็กแห่งกรุงวอชิงตัน D.C. ทูลเกล้าฯถวายรางวัลมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ประจำปี ๒๕๓๔ เป็นรางวัลที่ชาวต่างประเทศได้รับเป็นครั้งแรกของรางวัลนี้

๑๐. วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ทูลเกล้าฯถวาย เหรียญทองโบโรพุทโธ เนื่องในพิธีเปิดงาน “มรดกสิ่งทอเอเชียหัตถกรรมและอุตสาหกรรม” ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๑๑. วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ องค์การระหว่างประเทศ ๒ องค์การได้แก่ องค์การกองทุนเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNIFEM) ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศแห่งประเทศไทย จัดงานเฉลิมพระเกียรติ ชื่อ “งานนานาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ” องค์การระหว่างประเทศทั้ง ๒ องค์การ ได้ทูลเกล้าถวายรางวัลสดุดีดังต่อไปนี้

         • องค์การยูนิเซฟ ทูลเกล้าฯถวาย “เหรียญ UNICEF Special Recognition Award” ซึ่งเป็นเหรียญที่เคยมอบให้แก่กาชาดสากล ไม่เคยมอบให้แก่บุคคลใดและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นพระองค์แรกที่ทรงได้รับเหรียญนี้

         • องค์การยูนิเซฟ ทูลเกล้าฯถวาย “UNIFEM Award of Excellence” เป็นรางวัลดีเด่นที่พระองค์ทรงมุ่งมั่นสนับสนุนบทบาทสตรีไทยในการพัฒนา ประเทศ

๑๒. วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ ครั้งล่าสุด มหาวิทยาลัยจอร์ทาวน์ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.สหรัฐอเมริกา ทูลเกล้าฯถวาย ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขามนุษย์ศาสตร์

๑๓. วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ เวลาใกล้เคียงกัน มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด สหรัฐอเมริกา เช่นกัน ทูลเกล้าฯถวายรางวัล “สตรีแห่งปี ๑๙๙๓” ในฐานที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมเสมอมา