พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ แก่โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2566

วันพุธที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2566

          ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยและให้ความสำคัญกับสุขภาพอนามัยและการโภชนาการที่ดีของเด็ก เยาวชน ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ตลอดจนประชาชนทุกหมู่เหล่า ให้มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีจิตใจร่าเริงแจ่มใส รวมถึงการได้รับการพัฒนาฟื้นฟูศักยภาพ การได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกับ
ผู้อื่น ให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขในสังคม ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์
ไปมอบแก่โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2566
          วันที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ท่านผู้หญิง
รวิจิตร์ สุวรรณบุบผา เป็นผู้เชิญสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ไปมอบแก่เด็กนักเรียนตาบอดพิการซ้ำซ้อน คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร จำนวนรวม 136 คน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2566 การได้รับพระมหากรุณาในครั้งนี้ ยังความปลื้มปีติแก่เด็กนักเรียน คณะครู และบุคลากรของโรงเรียน ฯ ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
          โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา สังกัดมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2529 เพื่อเป็นสถานศึกษาฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพสำหรับเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อนให้มีคุณภาพ ในรูปแบบโรงเรียนประจำ และไป – กลับ ปัจจุบันมีนักเรียน จำนวน 86 คน เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้น
เตรียมอนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากนั้น นักเรียนจะไปศึกษาต่อที่โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนลพบุรี จนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หากประสงค์ที่จะศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ก็สามารถไปศึกษาต่อในสถานศึกษาอื่น ๆ ของมูลนิธิ ฯ หรือจะเข้าฝึกอบรมด้านวิชาชีพที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน จังหวัดนครนายกได้ตามความประสงค์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ แก่โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ