พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นองค์ประธาน งานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2566 และทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2566

          วันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 17.23 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปทรงเป็นองค์ประธาน งานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2566 และทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

           กองทุนแม่ของแผ่นดินเกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงห่วงใยปัญหายาเสพติดในประเทศไทย จึงได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ แก่เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2546 ด้วยมีพระราชประสงค์ให้ราษฎรในหมู่บ้านและในชุมชนได้ใช้ประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจัดตั้งเป็น “กองทุนแม่ของแผ่นดิน” ตั้งแต่ปี 2547 มาจนถึงปัจจุบัน โดยมีหมู่บ้านและชุมชนที่เข้าร่วมเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดิน รวมจำนวน 26,507 แห่งทั่วประเทศ มีการจัดพิธีพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินให้แก่หมู่บ้านชุมชนเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็น “ทุนศักดิ์สิทธิ์” อันเป็นศูนย์รวมจิตใจและพลังศรัทธาของเหล่าราษฎรให้ร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน ในชุมชนของตนเอง ให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมสร้างความร่มเย็นเป็นสุขแก่ราษฎรอย่างยั่งยืนสืบไป

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ