พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย พร้อมด้วยที่ปรึกษาสมาคม คณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผ้าพื้นถิ่นย้อมสีธรรมชาติประจำจังหวัด

วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2566

          วันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 18.44 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต
พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นางวันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย พร้อมด้วยที่ปรึกษาสมาคม คณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผ้าพื้นถิ่นย้อมสีธรรมชาติประจำจังหวัด จำนวน 87 ผืน
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2566

          ด้วย สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจและโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรในทุกภูมิภาคของประเทศ และทรงสืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงห่วงใยราษฎรทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายในการพระราชทานความช่วยเหลือ พระราชทานคำแนะนำในการพัฒนาลวดลายและการตัดเย็บ อีกทั้งทรงฉลองพระองค์ด้วยผ้าไทยพื้นถิ่นจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ทำให้ผลิตภัณฑ์ผ้าไทยเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง สร้างรายได้ให้แก่ราษฎรในท้องถิ่นต่าง ๆ เพิ่มขึ้น สำหรับผ้าพื้นถิ่นที่ได้นำมาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในครั้งนี้เป็นผ้าที่มีความพิเศษ โดยได้น้อมนำแนวพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เรื่องการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไทยให้มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีมาตรฐานและมีคุณภาพ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ โดยการย้อมด้วยสีธรรมชาติจากพืชท้องถิ่นของแต่ละจังหวัด อาทิ ผ้าคลุมไหล่ผ้าอาภรณ์นครพิงค์ จากจังหวัดเชียงใหม่ ลายผ้าทอไทลื้อ จากจังหวัดเชียงราย ลายผ้าลายขอก่ายแก้ว จากจังหวัดนครพนม ผ้าฝ้ายมัดหมี่ย้อมครามลายสามธรรมลำโขง จากจังหวัดมุกดาหาร ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา จากจังหวัดอุดรธานี ลายผ้าสร้อยสายน้ำหยด จากจังหวัดอุทัยธานี ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญาดอกจิกทะเล จากจังหวัดสมุทรสงคราม ผ้าลายพื้นถิ่นเมอนารอ จากจังหวัดนราธิวาส และลายผ้าดอกรักภูษาศิลป์ ถิ่นสตูล จากจังหวัดสตูล เป็นต้น อันเป็นการอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปะภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยให้คงอยู่คู่กับคนไทยตลอดไป

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ