พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงิน สิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และพระราชทานเลี้ยงอาหาร แก่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2566

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2566

          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยและทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ในชีวิตความเป็นอยู่ รวมถึงสุขอนามัยพื้นฐาน และ
การโภชนาการที่ดีของผู้พิการ รวมทั้งยังทรงคำนึงถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละและทุ่มเท ในโอกาสนี้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงิน
สิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และพระราชทานเลี้ยงอาหาร แก่ผู้พิการ และเจ้าหน้าที่ ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2566
          วันที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 10.10 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงิน เพื่อใช้ในกิจการของสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง กับพระราชทานสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และพระราชทานเลี้ยงอาหาร แก่ผู้พิการ และเจ้าหน้าที่
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2566
ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี ท่านผู้หญิง จรุงจิตต์ ทีขะระ เป็นผู้เชิญเงินพระราชทาน สิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และอาหารพระราชทาน ไปมอบแก่ ผู้พิการและเจ้าหน้าที่ จำนวนรวม 535 คน เพื่อให้ผู้พิการมีสุขอนามัยที่ดี มีโภชนาการที่ดี มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และมีสุขภาพจิตใจที่ดี อันจะส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ ยังความปลื้มปีติแก่ผู้พิการ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
          สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ก่อตั้งเมื่อปี 2484 ให้การอุปการะเลี้ยงดูผู้พิการ อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ทั้งเพศชายและเพศหญิง โดยให้บริการด้านปัจจัย 4 และการฟื้นฟูสมรรถภาพในทุก ๆ ด้าน เพื่อให้
ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ปัจจุบันมีผู้พิการพักอาศัยอยู่ จำนวน 480 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ