จดหมายข่าวโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ในพระบรมมหาราชวัง

วันศุกร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ.2566

     จดหมายข่าวโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๓๑๘-๓๓๘ ประจำเดือนสิงหาคมและกันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

     จดหมายข่าวโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๓๑๘ วันที่ ๒๒ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

     จดหมายข่าวโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๓๑๙ วันที่ ๒๓ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ การมอบประกาศนียบัตรและเหรียญรางวัลแก่นักกีฬายูยิตสู

     จดหมายข่าวโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๓๒๐ วันที่ ๒๓ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ กิจกรรมแสดงความยินดีกับ ครูวันดี พิมพ์วัน ในโอกาสได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยอง

     จดหมายข่าวโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๓๒๑ วันที่ ๒๓ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

     จดหมายข่าวโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๓๒๒ วันที่ ๒๔ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ กิจกรรมตักบาตรวันธรรมสวนะ (วันพระ)

     จดหมายข่าวโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๓๒๓ วันที่ ๒๔ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

     จดหมายข่าวโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๓๒๔ วันที่ ๒๖ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรีโรงเรียนวัดแสลง เขมราษฎร์วิทยาคาร จังหวัดจันทบุรี

     จดหมายข่าวโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๓๒๕ วันที่ ๒๙ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

     จดหมายข่าวโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๓๒๖ วันที่ ๓๐ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

     จดหมายข่าวโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๓๒๗ วันที่ ๓๑ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ กิจกรรมตักบาตรวันธรรมสวนะ (วันพระ)

     จดหมายข่าวโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๓๒๘ วันที่ ๓๑ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ สายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

     จดหมายข่าวโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๓๒๙ วันที่ ๓๑ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี (บุญยังราษฎร์นาวีอุปถัมภ์)

     จดหมายข่าวโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๓๓๐ วันที่ ๓๑ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณครูผู้สนับสนุนและร่วมใช้นวัตกรรม THAILAND LESSON STUDY INCORPORATED WITH OPEN APPROACH

     จดหมายข่าวโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๓๓๑ วันที่ ๓ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ การแข่งขันฟุตบอลรายการ BFA INVITATION 3rd U-12 ณ สนามฟุตบอล Super Star Arena

     จดหมายข่าวโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๓๓๒ วันที่ ๔ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ พิธีฉลองเปรียญธรรม ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร

     จดหมายข่าวโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๓๓๓ วันที่ ๕ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ รางวัลโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)ด้านการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์

     จดหมายข่าวโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๓๓๔ วันที่ ๖ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ การประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการสุขภาพดีด้วยทฤษฎีเพื่อน (ตาย) ด้วยหลัก ๑๐ อ (Thailand ๑๐ for Health) ปี ๒๕๖๖

     จดหมายข่าวโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๓๓๕ วันที่ ๑๓ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ รับมอบวีลแชร์ (Wheelchairs)จากกลุ่มสวดมนต์มหาจักพรรดิ์ (ได้หมดถ้าสดชื่น U.S.A.)

     จดหมายข่าวโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๓๓๖ วันที่ ๑๗ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ การเผยแพร่ผลงานวิชาการของสถานศึกษาต้นแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ด้านการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ณ จังหวัดกาญจนบุรี

     จดหมายข่าวโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๓๓๗ วันที่ ๒๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ รับมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การเรียนจาก บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิส จำกัด

     จดหมายข่าวโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๓๓๘ วันที่ ๒๒ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ กิจกรรมตักบาตรวันธรรมสวนะ (วันพระ)

ที่มา:: www.phratumnuk.ac.th


ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ