มูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันอังคารที่ 26 กันยายน พ.ศ.2566

     โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ เกิดขึ้นจากน้ำพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ที่ทรงรับทราบถึงปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า ในพื้นที่ 5 จังหวัด ภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดสระแก้ว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ และได้จดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขึ้นเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2564

     โดยมีเป้าหมายการดำเนินงาน 5 ด้าน 1.การดูแลช้างป่า 2.การสกัดกั้นช้างป่า 3.เฝ้าระวังป้องกันช้างป่า 4.ดูแลประชาชน และ 5.ความร่วมมือด้านงานวิจัย และการดำเนินงานตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยการสร้างความเข้าใจ ให้การช่วยเหลือ และประสานให้หน่วยงานรับผิดชอบทำงานตามบทบาทของแต่ละหน่วยงาน ตลอดจนส่งเสริมให้มีการทำงานแบบมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาตามแผนงานอย่างค่อยเป็นค่อยไป เพื่อความยั่งยืน

Play Video about มูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ