มูลนิธิภูบดินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน พ.ศ.2566

     สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงทราบว่าประชาชนในพื้นที่บ้านสาละวะและบ้านไล่โว่ ต.ไล่โว่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี มีความยากลำบากในการเดินทางและการดำรงชีวิต จึงได้กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เพื่อทรงช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งต่อมาได้ทรงให้ดำเนินการตามชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ จ.กาญจนบุรี และเสด็จเปิดโครงการเมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2563 จากนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ได้เสด็จลงพื้นที่บ้านสาละวะและบ้านไล่โว่ พร้อมทั้งมีการประชุมร่วมกับคณะทำงาน ผู้เกี่ยวข้องหลายครั้ง จนทำให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งด้านเส้นทางสัญจร ด้านสาธารณสุข ด้านสาธารณูปโภค ด้านเศรษฐกิจ ด้านการศึกษา และด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ชุมชนดังกล่าว เป็นต้นแบบของการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและได้ขยายไปยังพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อที่จะรักษาความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ได้อย่างยั่งยืนตลอดไป

Play Video about มูลนิธิภูบดินทร์ ในพระบรมราชูปถัม

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ