ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันศุกร์ ที่ 6 ตุลาคม 2566 – วันศุกร์ ที่ 13 ตุลาคม 2566

วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2566

      วันศุกร์ ที่ 6 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์
ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล 100 วัน พระราชทานศพ ท่านผู้หญิงท้ศนีย์ บุณยคุปต์ ณ ศาลาบัณรศภาค วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

        วันอาทิตย์ ที่ 8 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิ
ราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดลำปาง จำนวน 2,497 ชุด  ณ ที่ว่าการอำเภอสบปราบ
จังหวัดลำปาง

       เวลา 14.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทาน มอบแก่ประชาชน
ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดลำพูน จำนวน 1,780  ชุด ณ ที่ว่าการอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

       วันอาทิตย์ ที่ 8 ตุลาคม 2566 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิ
ราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดแพร่
       เวลา 10.30 น. ประชุมรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ จังหวัดแพร่ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลต้าผามอก อำเภอลอง

ภารกิจคณะองคมนตรี

       เวลา 11.00 น.องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 1,743 ชุด ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลต้าผามอก

       เวลา 11.45 น. องคมนตรีลงพื้นที่มอบสิ่งของพระราชทานให้กับประชาชนในพื้นที่ อำเภอลอง จำนวน 3 ชุด

       วันจันทร์ ที่ 9 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย จำนวน 2,904 ชุด ณ ที่ว่าการอำเภอศรีสำโรง
จังหวัดสุโขทัย

       เวลา 13.15 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทาน มอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดตาก จำนวน 2,737  ชุด ณ ที่ว่าการอำเภอสามเงา จังหวัดตาก

       วันพุธ ที่  11 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เข้าร่วมประชุมสรุปความก้าวหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเหนือเขื่อนป่าสักอันเนื่อง
มาจากพระราชดำริ ในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ห้องประชุมเมืองราด ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ 

       วันพุธ ที่ 11 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายโอกาวะ เรียวซูเกะ (Mr. Ogawa Ryosuke) รองปลัดกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมคารวะ นายอำพน
กิตติอำพน องคมนตรี ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย ระหว่างวันที่ 10 – 11 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 3 ทำเนียบองคมนตรี

       เวลา 14.20 น. เดินทางถึงโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเล็งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
          – รับฟังบรรยายสรุป
          – พบปะราษฎรในพื้นที่
          – เยี่ยมชมพื้นที่โครงการ ฯ
          – องคมนตรีปลูกต้นไม้

       วันพฤหัสบดี ที่ 12 ตุลาคม 2566 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์
       เวลา 10.30 น. ติดตามการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำคลองลำกงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
          – รับฟังบรรยายสรุปการดำเนินโครงการ ฯ
          – เยี่ยมชมพื้นที่โครงการ ฯ
          – พบปะราษฎร

       เวลา 13.30 น. เดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยป่าเลา อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
       – รับฟังบรรยายสรุปการดำเนินโครงการ ฯ
       – เยี่ยมชมพื้นที่โครงการ ฯ
       – พบปะราษฎรในพื้นที่

       วันศุกร์ ที่ 13 ตุลาคม 2566 เวลา 07.30 น. คณะองคมนตรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันนวมินทรมหาราช ณ บริเวณท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร

       วันศุกร์ ที่ 13 ตุลาคม 2566 เวลา 16.00 น. คณะองคมนตรี เดินทางไปวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร เนื่องในวันนวมินทรมหาราช ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ