ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันจันทร์ ที่ 16 ตุลาคม 2566 – วันพฤหัสบดี ที่ 19 ตุลาคม 2566

วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2566

       วันจันทร์ ที่ 16 ตุลาคม 2566 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเสด็จ ฯ พระราชทานรางวัล
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และพระราชทานเลี้ยงน้ำชา ณ พระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน์ และพระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร

       วันอังคาร ที่ 17 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 21 ชุด ณ วัดบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

       วันพุธ ที่ 18 ตุลาคม 2566 เวลา 15.00 น. พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นประธาน พร้อมด้วย
          1. นายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี
          2. พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี
          3. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี
          4. พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี
          5. นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี
          6. พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี
          7. พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี
       ในพิธีมอบเกียรติบัตรและถ้วยรางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ของโรงเรียนและวิทยาลัยอาชีวศึกษาในโครงการกองทุนการศึกษา จากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฯ ครั้งที่ 1 (รอบชิงชนะเลิศ) ระหว่างวันที่ 17 – 18 ต.ค.2566 ณ โรงแรมรอยัล รัตนโกสินทร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

       วันพุธ ที่ 18 ตุลาคม 2566 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ ในพื้นที่จังหวัดตาก
          – เวลา 10.00 น. เดินทางถึงกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 345 มอบถุงพระราชทานให้แก่ผู้ปฏิบัติงานหน่วยความมั่นคง รับฟังบรรยายสรุปงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ และองคมนตรีมอบของที่ระลึก

          – เวลา 13.00 น. เดินทางถึงโครงการอนุรักษ์สภาพป่าแม่ตื่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก รับฟังบรรยายสรุป จำนวน 4 สถานี ได้แก่
สถานีสหัส บุญญาวิวัฒน์ 1 (บ้านห้วยน้ำเย็น) สถานีสหัส บุญญาวิวัฒน์ 2 (บ้านทีนามู) สถานีโกวิท ปัญญาตรง (บ้านแสมไทย) และสถานีโกวิท ปัญญาตรง 2 (บ้านละเผ่ใหม่)
มอบเสื้อกันหนาวเด็กในพื้นที่โครงการ ฯ มอบถุงพระราชทานแก่ราษฎรรอบพื้นที่โครงการ ฯ และเยี่ยมชมกิจกรรมในพื้นที่โครงการ ฯ

       วันพุธ ที่ 18 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี พร้อมด้วยพลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานเดือนตุลาคม ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการ 1 ชั้น 2 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริ

          – เวลา 13.30 น. พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรีประชุมคณะทำงานอาสาสมัคร มูลนิธิโครงการหลวง ณ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการ 1 ชั้น 2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริ

       วันพฤหัสบดี ที่ 19 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี ร่วมกับ
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางไทร ตำบลบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

       วันพฤหัสบดี ที่ 19 ตุลาคม 2566 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เชิญสื่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ณ พื้นที่จังหวัดนครนายก และพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี
          – เวลา 10.00 น. องคมนตรีประชุมรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ จ.นครนายก ณ ห้องประชุมวัดอรุณรังษี อำเภอองครักษ์

          – เวลา 10.30 น. องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทาน จำนวน 2,495 ชุด มอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ และประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ณ วัดอรุณรังษี
อำเภอองครักษ์

          – เวลา 11.00 น. องคมนตรี ลงพื้นที่มอบสิ่งของพระราชทานให้กับประชาชนในพื้นที่ อำเภอองครักษ์ จำนวน 5 ชุด

          – เวลา 13.30 น. องคมนตรี ประชุมรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์อุทกภัย ในพื้นที่ จ.ปราจีนบุรี ณ ห้องประชุมที่ว่าการ อำเภอบ้านสร้าง

          – เวลา 14.00 น. องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทาน จำนวน 2,493 ชุด มอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอที่ประสบอุทกภัย และประชาชนผู้ประสบอุทกภัย
ณ หอประชุมที่ว่าการ อำเภอบ้านสร้าง

          – เวลา 14.30 น. องคมนตรีลงพื้นที่มอบสิ่งของพระราชทานให้กับประะชาชนในพื้นที่ อำเภอบ้านสร้าง จำนวน 7 ชุด

       วันพฤหัสบดี ที่ 19 ตุลาคม 2566 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร
          – เวลา 10.00 น. เดินทางถึงสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านป่าคา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร มอบเสื้อกันหนาวเด็กในพื้นที่โครงการ ฯ มอบถุงพระราชทานแก่ราษฎรในพื้นที่โครงการ ฯ เยี่ยมราษฎร และชมนิทรรศการของนักเรียน และรับฟังบรรยายสรุป ติดตามการดำเนินโครงการ ฯ

          – เวลา 14.00 น. เดินทางถึงโครงการอ่างเก็บน้ำคลองน้ำขาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร รับฟังบรรยายสรุป ติดตามการดำเนินงานโครงการ ฯ และพบปะราษฎร

       วันพฤหัสบดี ที่ 19 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประชุมมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือน ตุลาคม 2566
ณ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการ 1 ชั้น 2 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริ

          – เวลา 13.00 น. ประชุมมอบนโยบายและแนวทางการปฎิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการ 1 ชั้น2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ