สำนักพระราชวังเปิดเข้าชม พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม วันอังคาร ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. แต่งดการเข้าชมพระอุโบสถทั้งวัน เนื่องจากมีพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูฝนพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร เพื่อทรงเครื่องสำหรับฤดูหนาว

วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

     สำนักพระราชวังเปิดเข้าชม พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม วันอังคาร ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. แต่งดการเข้าชมพระอุโบสถทั้งวัน เนื่องจากมีพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูฝนพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร เพื่อทรงเครื่องสำหรับฤดูหนาว


ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ