พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายเจริญ สิริวัฒนภักดี พร้อมด้วยบุตร – ธิดา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย และเพื่อก่อตั้งกองทุน คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ในมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช กับสมทบกองทุน เจริญ – วรรณา สิริวัฒนภักดี ในมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

          วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566  เวลา 19.16 น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายเจริญ สิริวัฒนภักดี พร้อมด้วยบุตร – ธิดา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย และเพื่อก่อตั้งกองทุน คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ในมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช กับสมทบกองทุน เจริญ – วรรณา สิริวัฒนภักดี ในมูลนิธิราชประชานุเคราะห์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 19.16 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายเจริญ สิริวัฒนภักดี พร้อมด้วยบุตร – ธิดา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย และเพื่อก่อตั้งกองทุน คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ในมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช กับสมทบกองทุน เจริญ – วรรณา สิริวัฒนภักดี ในมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 19.16 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายเจริญ สิริวัฒนภักดี พร้อมด้วยบุตร – ธิดา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย และเพื่อก่อตั้งกองทุน คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ในมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช กับสมทบกองทุน เจริญ – วรรณา สิริวัฒนภักดี ในมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ