พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คณะกรรมการมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2566

                 วันที่ 28 ธันวาคม 2566 เวลา 18.49 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คณะกรรมการมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
งานมูลนิธิ ฯ และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด นำ นักเรียนทุนพระราชทาน ฯ รุ่นที่ 15 ปีการศึกษา 2566 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานทุนการศึกษา นักเรียน
ทุนพระราชทาน ฯ ดีเด่น รุ่นที่ 12 และ ครูดีเด่น ประจำปี 2566 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติ กับนักเรียนทุนพระราชทาน ฯ รุ่นที่ 6 รุ่นที่ 7 และ
รุ่นที่ 8 ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 และนักเรียนทุนเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปี 2566 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท แสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้บรรจุเข้ารับราชการ และรับพระราชทานทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คณะกรรมการมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คณะกรรมการมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คณะกรรมการมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คณะกรรมการมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คณะกรรมการมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คณะกรรมการมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

                 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริให้ดำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทานด้วยทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ และเงินจากผู้บริจาคโดยเสด็จพระราชกุศล ตั้งแต่ปี 2552 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) ที่ผ่านมา 14 ปี
มูลนิธิ ฯ จัดสรรทุนพระราชทานไปแล้ว 701 ล้านบาท มีนักเรียนผู้ได้รับทุน 14 รุ่น จำนวน 2,240 ราย ปัจจุบัน มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว 8 รุ่น กว่า 900 ราย
ร้อยละ 80 มีงานทำแล้วทั้งในภาครัฐและเอกชน และร้อยละ 65 กลับไปทำงานในภูมิภาคและภูมิลำเนาของตนเอง
                 ในปีการศึกษา 2566 มูลนิธิ ฯ ได้จัดสรรทุนพระราชทาน สำหรับนักเรียนทุน ฯ รุ่นที่ 15 จำนวน 171 ราย และรุ่นที่ 7 ถึงรุ่นที่ 14 จำนวน 998 ราย ที่กำลังเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และปริญญาตรี รวมเงินทุนพระราชทานในปีนี้ ทั้งสิ้น 96 ล้านบาท นอกจากนี้ ในปีนี้คัดเลือกนักเรียนทุนดีเด่น รุ่นที่ 12 จำนวน 10 ราย เป็นผู้มีผลการเรียนดีเยี่ยม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีทัศนคติที่ถูกต้องดีงาม มีจิตอาสา และคัดเลือกครูดีเด่นจากทุกภาค จำนวน 8 ราย ที่เป็นครูผู้ทุ่มเททำหน้าที่ครูเพื่อศิษย์อย่างแท้จริง
สมควรแก่การยกย่อง เข้ารับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติ สำหรับนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ได้รับการคัดเลือกให้รับทุนเฉลิมพระเกียรติ
ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นทุนการศึกษาระดับปริญญาโทในต่างประเทศ และในประเทศ ที่ได้บรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 10 ราย บรรจุเข้ารับราชการแล้ว
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2566 ปฏิบัติงานในหน่วยราชการต่าง ๆ อาทิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงยุติธรรม กระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยปฏิบัติราชการในส่วนกลาง 2 ปี แล้วจึงไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท
เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว จะกลับไปปฏิบัติราชการยังภูมิลำเนาของตนเองต่อไป
                 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ สำหรับนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ที่ล้วนมีจิตใจมั่นคง จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
มุ่งมั่นดำรงตนให้ถึงพร้อม ด้วยความดี มีคุณธรรม และความรู้ ร่วมทำประโยชน์ให้ส่วนรวมและประเทศชาติตอบแทนคุณแผ่นดินต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ