พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงิน สิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ และอุปกรณ์การเรียน แก่สถานสงเคราะห์ต่าง ๆ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา วันที่ 8 มกราคม 2567

วันจันทร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ.2567

          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยและทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สุขอนามัยพื้นฐาน และโภชนาการที่ดีของพระสงฆ์ เด็ก  เยาวชน  ผู้ป่วย  ผู้พิการ  ทุพพลภาพ  และผู้ด้อยโอกาส  ในโอกาสนี้  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงิน  สิ่งของ  
เครื่องอุปโภคบริโภค  เวชภัณฑ์ทางการแพทย์  และอุปกรณ์การเรียน แก่วัด  โรงพยาบาล  และสถานสงเคราะห์ต่าง ๆ  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี  นารีรัตนราชกัญญา  วันที่ 8 มกราคม 2567
          วันที่ 8 มกราคม 2567 เวลา 08.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงิน  
สิ่งของ  เครื่องอุปโภคบริโภค เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ และอุปกรณ์การเรียนพระราชทาน  ไปมอบแก่วัด  โรงพยาบาล  และสถานสงเคราะห์ต่าง ๆ จำนวน 23 แห่ง ดังนี้
          – ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้  หม่อมหลวงทรงลักษณ์  สวัสดิวัตน์  เชิญสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค  และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน  ไปมอบแก่
ผู้พิการ  รวมถึงเจ้าหน้าที่ ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า  สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (ชาย) และสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง)  อำเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยและ ทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สุขอนามัยพื้นฐาน และโภชนาการที่ดีของพระสงฆ์ เด็ก เยาวชน ผู้ป่วย ผู้พิการ ทุพพลภาพ และผู้ด้อยโอกาส ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมพระราชทานเงิน สิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ และอุปกรณ์ การเรียน แก่วัด โรงพยาบาล และสถานสงเคราะห์ต่าง ๆ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา วันที่ 8 มกราคม 2567 วันนี้ (8 มกราคม 2567) เวลา 08.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงิน สิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ และอุปกรณ์การเรียนพระราชทาน ไปมอบแก่วัด โรงพยาบาล และสถานสงเคราะห์ต่าง ๆ จำนวน 23 แห่ง ดังนี้ – ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ หม่อมหลวงทรงลักษณ์ สวัสดิวัตน์ เชิญสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน ไปมอบแก่ผู้พิการ รวมถึงเจ้าหน้าที่ ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (ชาย) และสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ บ้านราชาวดี (หญิง) อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยและ ทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สุขอนามัยพื้นฐาน และโภชนาการที่ดีของพระสงฆ์ เด็ก เยาวชน ผู้ป่วย ผู้พิการ ทุพพลภาพ และผู้ด้อยโอกาส ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมพระราชทานเงิน สิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ และอุปกรณ์ การเรียน แก่วัด โรงพยาบาล และสถานสงเคราะห์ต่าง ๆ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา วันที่ 8 มกราคม 2567 วันนี้ (8 มกราคม 2567) เวลา 08.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงิน สิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ และอุปกรณ์การเรียนพระราชทาน ไปมอบแก่วัด โรงพยาบาล และสถานสงเคราะห์ต่าง ๆ จำนวน 23 แห่ง ดังนี้ – ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ หม่อมหลวงทรงลักษณ์ สวัสดิวัตน์ เชิญสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน ไปมอบแก่ผู้พิการ รวมถึงเจ้าหน้าที่ ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (ชาย) และสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ บ้านราชาวดี (หญิง) อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยและ ทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สุขอนามัยพื้นฐาน และโภชนาการที่ดีของพระสงฆ์ เด็ก เยาวชน ผู้ป่วย ผู้พิการ ทุพพลภาพ และผู้ด้อยโอกาส ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมพระราชทานเงิน สิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ และอุปกรณ์ การเรียน แก่วัด โรงพยาบาล และสถานสงเคราะห์ต่าง ๆ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา วันที่ 8 มกราคม 2567 วันนี้ (8 มกราคม 2567) เวลา 08.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงิน สิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ และอุปกรณ์การเรียนพระราชทาน ไปมอบแก่วัด โรงพยาบาล และสถานสงเคราะห์ต่าง ๆ จำนวน 23 แห่ง ดังนี้ – ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ หม่อมหลวงทรงลักษณ์ สวัสดิวัตน์ เชิญสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน ไปมอบแก่ผู้พิการ รวมถึงเจ้าหน้าที่ ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (ชาย) และสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ บ้านราชาวดี (หญิง) อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยและ ทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สุขอนามัยพื้นฐาน และโภชนาการที่ดีของพระสงฆ์ เด็ก เยาวชน ผู้ป่วย ผู้พิการ ทุพพลภาพ และผู้ด้อยโอกาส ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมพระราชทานเงิน สิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ และอุปกรณ์ การเรียน แก่วัด โรงพยาบาล และสถานสงเคราะห์ต่าง ๆ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา วันที่ 8 มกราคม 2567 วันนี้ (8 มกราคม 2567) เวลา 08.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงิน สิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ และอุปกรณ์การเรียนพระราชทาน ไปมอบแก่วัด โรงพยาบาล และสถานสงเคราะห์ต่าง ๆ จำนวน 23 แห่ง ดังนี้ – ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ หม่อมหลวงทรงลักษณ์ สวัสดิวัตน์ เชิญสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน ไปมอบแก่ผู้พิการ รวมถึงเจ้าหน้าที่ ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (ชาย) และสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ บ้านราชาวดี (หญิง) อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยและ ทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สุขอนามัยพื้นฐาน และโภชนาการที่ดีของพระสงฆ์ เด็ก เยาวชน ผู้ป่วย ผู้พิการ ทุพพลภาพ และผู้ด้อยโอกาส ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมพระราชทานเงิน สิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ และอุปกรณ์ การเรียน แก่วัด โรงพยาบาล และสถานสงเคราะห์ต่าง ๆ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา วันที่ 8 มกราคม 2567 วันนี้ (8 มกราคม 2567) เวลา 08.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงิน สิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ และอุปกรณ์การเรียนพระราชทาน ไปมอบแก่วัด โรงพยาบาล และสถานสงเคราะห์ต่าง ๆ จำนวน 23 แห่ง ดังนี้ – ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ หม่อมหลวงทรงลักษณ์ สวัสดิวัตน์ เชิญสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน ไปมอบแก่ผู้พิการ รวมถึงเจ้าหน้าที่ ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (ชาย) และสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ บ้านราชาวดี (หญิง) อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

          – ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้  นางศรินดา  จามรมาน  เชิญสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน ไปมอบแก่เด็ก  เยาวชน และผู้ทุพพลภาพ รวมถึงเจ้าหน้าที่ ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด  ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก และสถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด (บ้านภูมิเวท)  อำเภอ
ปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี

– ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นางศรินดา จามรมาน เชิญสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน ไปมอบแก่เด็ก เยาวชน และผู้ทุพพลภาพ รวมถึงเจ้าหน้าที่ ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก และสถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด (บ้านภูมิเวท) อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
– ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นางศรินดา จามรมาน เชิญสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน ไปมอบแก่เด็ก เยาวชน และผู้ทุพพลภาพ รวมถึงเจ้าหน้าที่ ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก และสถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด (บ้านภูมิเวท) อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
– ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นางศรินดา จามรมาน เชิญสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน ไปมอบแก่เด็ก เยาวชน และผู้ทุพพลภาพ รวมถึงเจ้าหน้าที่ ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก และสถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด (บ้านภูมิเวท) อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
– ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นางศรินดา จามรมาน เชิญสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน ไปมอบแก่เด็ก เยาวชน และผู้ทุพพลภาพ รวมถึงเจ้าหน้าที่ ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก และสถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด (บ้านภูมิเวท) อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
– ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นางศรินดา จามรมาน เชิญสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน ไปมอบแก่เด็ก เยาวชน และผู้ทุพพลภาพ รวมถึงเจ้าหน้าที่ ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก และสถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด (บ้านภูมิเวท) อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
– ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นางศรินดา จามรมาน เชิญสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน ไปมอบแก่เด็ก เยาวชน และผู้ทุพพลภาพ รวมถึงเจ้าหน้าที่ ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก และสถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด (บ้านภูมิเวท) อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

           – ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้  พันตำรวจโทหญิง คุณหญิงเจษรินช์  โชติกลาง  เชิญเงินพระราชทาน  ไปมอบแก่ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ เพื่อโรคมะเร็ง
เต้านม  สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร

– ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พันตำรวจโทหญิง คุณหญิงเจษรินช์ โชติกลาง (อ่านว่า เจด – สะ –ริน โชด – กลาง) เชิญเงินพระราชทาน ไปมอบแก่ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ เพื่อโรคมะเร็งเต้านม สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
– ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พันตำรวจโทหญิง คุณหญิงเจษรินช์ โชติกลาง (อ่านว่า เจด – สะ –ริน โชด – กลาง) เชิญเงินพระราชทาน ไปมอบแก่ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ เพื่อโรคมะเร็งเต้านม สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

          – ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้  นางรติรส  จุลชาต  เชิญเครื่องไทยธรรม และภัตตาหารถวายแด่พระสงฆ์ กับเชิญเงินพระราชทานไปมอบแก่โรงพยาบาลสงฆ์ เขตราชเทวี และเชิญเงินพระราชทานไปมอบแก่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

– ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นางรติรส จุลชาต เชิญเครื่องไทยธรรม และภัตตาหารถวายแด่พระสงฆ์ กับเชิญเงินพระราชทานไปมอบแก่โรงพยาบาลสงฆ์ เขตราชเทวี และเชิญเงินพระราชทานไปมอบแก่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
– ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นางรติรส จุลชาต เชิญเครื่องไทยธรรม และภัตตาหารถวายแด่พระสงฆ์ กับเชิญเงินพระราชทานไปมอบแก่โรงพยาบาลสงฆ์ เขตราชเทวี และเชิญเงินพระราชทานไปมอบแก่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

          – ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้  นางสาวธันย์ชนก  ฟักอุดม  เชิญสิ่งของ และเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทาน  ไปมอบแก่เด็ก  เยาวชน  ผู้บกพร่องทางการ
ได้ยิน และผู้สูงอายุ  รวมถึงเจ้าหน้าที่ ณ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี  เขตราชเทวี  โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ เขตดุสิต  สถานพักฟื้นคนชราบางเขน
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร และมอบแก่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

– ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้  นางสาวธันย์ชนก  ฟักอุดม  เชิญสิ่งของ และเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทาน  ไปมอบแก่เด็ก  เยาวชน  ผู้บกพร่องทางการได้ยิน และผู้สูงอายุ  รวมถึงเจ้าหน้าที่ ณ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี  เขตราชเทวี  โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ เขตดุสิต  สถานพักฟื้นคนชราบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร และมอบแก่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
– ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้  นางสาวธันย์ชนก  ฟักอุดม  เชิญสิ่งของ และเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทาน  ไปมอบแก่เด็ก  เยาวชน  ผู้บกพร่องทางการได้ยิน และผู้สูงอายุ  รวมถึงเจ้าหน้าที่ ณ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี  เขตราชเทวี  โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ เขตดุสิต  สถานพักฟื้นคนชราบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร และมอบแก่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
– ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้  นางสาวธันย์ชนก  ฟักอุดม  เชิญสิ่งของ และเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทาน  ไปมอบแก่เด็ก  เยาวชน  ผู้บกพร่องทางการได้ยิน และผู้สูงอายุ  รวมถึงเจ้าหน้าที่ ณ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี  เขตราชเทวี  โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ เขตดุสิต  สถานพักฟื้นคนชราบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร และมอบแก่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
– ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้  นางสาวธันย์ชนก  ฟักอุดม  เชิญสิ่งของ และเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทาน  ไปมอบแก่เด็ก  เยาวชน  ผู้บกพร่องทางการได้ยิน และผู้สูงอายุ  รวมถึงเจ้าหน้าที่ ณ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี  เขตราชเทวี  โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ เขตดุสิต  สถานพักฟื้นคนชราบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร และมอบแก่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
– ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้  นางสาวธันย์ชนก  ฟักอุดม  เชิญสิ่งของ และเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทาน  ไปมอบแก่เด็ก  เยาวชน  ผู้บกพร่องทางการได้ยิน และผู้สูงอายุ  รวมถึงเจ้าหน้าที่ ณ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี  เขตราชเทวี  โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ เขตดุสิต  สถานพักฟื้นคนชราบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร และมอบแก่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
– ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้  นางสาวธันย์ชนก  ฟักอุดม  เชิญสิ่งของ และเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทาน  ไปมอบแก่เด็ก  เยาวชน  ผู้บกพร่องทางการได้ยิน และผู้สูงอายุ  รวมถึงเจ้าหน้าที่ ณ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี  เขตราชเทวี  โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ เขตดุสิต  สถานพักฟื้นคนชราบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร และมอบแก่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
– ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้  นางสาวธันย์ชนก  ฟักอุดม  เชิญสิ่งของ และเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทาน  ไปมอบแก่เด็ก  เยาวชน  ผู้บกพร่องทางการได้ยิน และผู้สูงอายุ  รวมถึงเจ้าหน้าที่ ณ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี  เขตราชเทวี  โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ เขตดุสิต  สถานพักฟื้นคนชราบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร และมอบแก่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
– ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้  นางสาวธันย์ชนก  ฟักอุดม  เชิญสิ่งของ และเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทาน  ไปมอบแก่เด็ก  เยาวชน  ผู้บกพร่องทางการได้ยิน และผู้สูงอายุ  รวมถึงเจ้าหน้าที่ ณ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี  เขตราชเทวี  โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ เขตดุสิต  สถานพักฟื้นคนชราบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร และมอบแก่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

          – ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้  นางสาวพัชรินรุจา  จันทโรนานนท์  เชิญเงิน สิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค  และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน  ไปมอบแก่เด็ก  เยาวชน  และผู้ด้อยโอกาสรวมถึงเจ้าหน้าที่ ณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (โรงพยาบาลเด็ก) เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี  และมูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

  – ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้  นางสาวพัชรินรุจา  จันทโรนานนท์  เชิญเงิน สิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค  และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน  ไปมอบแก่เด็ก  เยาวชน  และผู้ด้อยโอกาสรวมถึงเจ้าหน้าที่ ณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (โรงพยาบาลเด็ก) เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี  และมูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
  – ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้  นางสาวพัชรินรุจา  จันทโรนานนท์  เชิญเงิน สิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค  และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน  ไปมอบแก่เด็ก  เยาวชน  และผู้ด้อยโอกาสรวมถึงเจ้าหน้าที่ ณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (โรงพยาบาลเด็ก) เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี  และมูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

          – ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้  นางสาวธารารัตน์  เกษนาวา  เชิญสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค  เวชภัณฑ์ทางการแพทย์  และอุปกรณ์การเรียนพระราชทาน  ไปมอบแก่ผู้สูงอายุ  ผู้ด้อยโอกาส และเด็ก  รวมถึงเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค (บ้านบางแค 1)  เขตภาษีเจริญ  บ้านผู้สูงอายุบางแค 2
เขตบางแค  และสมาคมสงเคราะห์เด็กกำพร้าแห่งประเทศไทย เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร

– ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นางสาวธารารัตน์ เกษนาวา เชิญสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ และอุปกรณ์การเรียนพระราชทาน ไปมอบแก่ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และเด็ก รวมถึงเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค (บ้านบางแค 1) เขตภาษีเจริญ บ้านผู้สูงอายุบางแค 2 เขตบางแค และสมาคมสงเคราะห์เด็กกำพร้าแห่งประเทศไทย เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
– ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นางสาวธารารัตน์ เกษนาวา เชิญสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ และอุปกรณ์การเรียนพระราชทาน ไปมอบแก่ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และเด็ก รวมถึงเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค (บ้านบางแค 1) เขตภาษีเจริญ บ้านผู้สูงอายุบางแค 2 เขตบางแค และสมาคมสงเคราะห์เด็กกำพร้าแห่งประเทศไทย เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
– ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นางสาวธารารัตน์ เกษนาวา เชิญสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ และอุปกรณ์การเรียนพระราชทาน ไปมอบแก่ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และเด็ก รวมถึงเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค (บ้านบางแค 1) เขตภาษีเจริญ บ้านผู้สูงอายุบางแค 2 เขตบางแค และสมาคมสงเคราะห์เด็กกำพร้าแห่งประเทศไทย เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
– ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นางสาวธารารัตน์ เกษนาวา เชิญสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ และอุปกรณ์การเรียนพระราชทาน ไปมอบแก่ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และเด็ก รวมถึงเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค (บ้านบางแค 1) เขตภาษีเจริญ บ้านผู้สูงอายุบางแค 2 เขตบางแค และสมาคมสงเคราะห์เด็กกำพร้าแห่งประเทศไทย เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
– ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นางสาวธารารัตน์ เกษนาวา เชิญสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ และอุปกรณ์การเรียนพระราชทาน ไปมอบแก่ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และเด็ก รวมถึงเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค (บ้านบางแค 1) เขตภาษีเจริญ บ้านผู้สูงอายุบางแค 2 เขตบางแค และสมาคมสงเคราะห์เด็กกำพร้าแห่งประเทศไทย เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
– ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นางสาวธารารัตน์ เกษนาวา เชิญสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ และอุปกรณ์การเรียนพระราชทาน ไปมอบแก่ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และเด็ก รวมถึงเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค (บ้านบางแค 1) เขตภาษีเจริญ บ้านผู้สูงอายุบางแค 2 เขตบางแค และสมาคมสงเคราะห์เด็กกำพร้าแห่งประเทศไทย เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร

          – ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้  นายกิติภัค  เกสรสิริธร  เชิญสิ่งของ  เครื่องอุปโภคบริโภค  และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน  ไปถวายแด่พระสงฆ์
ณ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  วัดถ้ำกระบอก อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี  และถวายแด่พระสงฆ์ วัดพระบาทน้ำพุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

– ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายกิติภัค เกสรสิริธร เชิญสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน ไปถวายแด่พระสงฆ์ ณ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดถ้ำกระบอก อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี และถวายแด่พระสงฆ์ วัดพระบาทน้ำพุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
– ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายกิติภัค เกสรสิริธร เชิญสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน ไปถวายแด่พระสงฆ์ ณ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดถ้ำกระบอก อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี และถวายแด่พระสงฆ์ วัดพระบาทน้ำพุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
– ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายกิติภัค เกสรสิริธร เชิญสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน ไปถวายแด่พระสงฆ์ ณ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดถ้ำกระบอก อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี และถวายแด่พระสงฆ์ วัดพระบาทน้ำพุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
– ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายกิติภัค เกสรสิริธร เชิญสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน ไปถวายแด่พระสงฆ์ ณ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดถ้ำกระบอก อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี และถวายแด่พระสงฆ์ วัดพระบาทน้ำพุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
– ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายกิติภัค เกสรสิริธร เชิญสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน ไปถวายแด่พระสงฆ์ ณ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดถ้ำกระบอก อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี และถวายแด่พระสงฆ์ วัดพระบาทน้ำพุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
– ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายกิติภัค เกสรสิริธร เชิญสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน ไปถวายแด่พระสงฆ์ ณ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดถ้ำกระบอก อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี และถวายแด่พระสงฆ์ วัดพระบาทน้ำพุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

          ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงรับเป็นพระราชภารกิจสำคัญ  ในการดูแลเพื่อให้พระสงฆ์  ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง และมีโภชนาการที่ดี  อันจะนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดี  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงิน  สิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ และอุปกรณ์การเรียน แก่เด็ก  เยาวชน  ผู้พิการ  ผู้ทุพพลภาพ  และผู้ด้อยโอกาส รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสถานสงเคราะห์ต่าง ๆ เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา วันคล้ายวันพระราชสมภพ วันคล้ายวันประสูติ และวันสำคัญต่าง ๆ มาโดยตลอด  การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ