พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ เพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๗

วันพุธที่ 10 มกราคม พ.ศ.2567

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ