พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย เฝ้า ฯ ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง และอักษรสาส์นตราตั้ง

วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม พ.ศ.2567

               วันที่ 27 มกราคม 2567 เวลา 17.11 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง และอักษรสาส์นตราตั้ง ตามลำดับดังนี้
               – นางอันนา ฮัมมาร์เกรน (Mrs. Anna Hammargren) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรสวีเดนประจำประเทศไทย
                  ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรสวีเดนประจำประเทศไทย นางอันนา ฮัมมาร์เกรน เคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมการบริหารองค์กร กระทรวงการต่างประเทศ ราชอาณาจักรสวีเดน มาก่อน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง และอักษรสาส์นตราตั้ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง และอักษรสาส์นตราตั้ง

               – นายแอ็นสท์ ว็อล์ฟกัง ไรเชิล (Mr. Ernst Wolfgang Reichel) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย
                 ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย นายแอ็นสท์ ว็อล์ฟกัง ไรเชิล เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำสาธารณรัฐเฮลเลนิก มาก่อน

- นายแอ็นสท์ ว็อล์ฟกัง ไรเชิล (Mr. Ernst Wolfgang Reichel) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย นายแอ็นสท์ ว็อล์ฟกัง ไรเชิล เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำสาธารณรัฐเฮลเลนิก มาก่อน
- นายแอ็นสท์ ว็อล์ฟกัง ไรเชิล (Mr. Ernst Wolfgang Reichel) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย นายแอ็นสท์ ว็อล์ฟกัง ไรเชิล เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำสาธารณรัฐเฮลเลนิก มาก่อน

               – นายฌ็อง-โกลด ปวงเบิฟ (Mr. Jean-Claude Poimboeuf) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทย
                 ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทย นายฌ็อง-โกลด ปวงเบิฟ เคยดำรงตำแหน่งเป็นรองผู้ตรวจราชการใหญ่ด้านการต่างประเทศ กระทรวงกิจการยุโรปและการต่างประเทศ สาธารณรัฐฝรั่งเศส มาก่อน

- นายฌ็อง-โกลด ปวงเบิฟ (Mr. Jean-Claude Poimboeuf) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐ ฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย นายฌ็อง-โกลด ปวงเบิฟ เคยดำรงตำแหน่งเป็นรองผู้ตรวจราชการใหญ่ด้านการต่างประเทศ กระทรวงกิจการยุโรปและการต่างประเทศ สาธารณรัฐฝรั่งเศส มาก่อน
- นายฌ็อง-โกลด ปวงเบิฟ (Mr. Jean-Claude Poimboeuf) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐ ฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย นายฌ็อง-โกลด ปวงเบิฟ เคยดำรงตำแหน่งเป็นรองผู้ตรวจราชการใหญ่ด้านการต่างประเทศ กระทรวงกิจการยุโรปและการต่างประเทศ สาธารณรัฐฝรั่งเศส มาก่อน

              – นางสาวปิง คิตนีกอน (Ms. Ping Kitnikone) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งแคนาดาประจำประเทศไทย
                ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งแคนาดาประจำประเทศไทย นางสาวปิง คิตนีกอน เคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดี รับผิดชอบการบริหารจัดการลูกจ้างท้องถิ่นของแคนาดา ในต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศแคนาดา มาก่อน

- นางสาวปิง คิตนีกอน (Ms. Ping Kitnikone) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งแคนาดา ประจำประเทศไทย ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งแคนาดาประจำประเทศไทย นางสาวปิง คิตนีกอน เคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดี รับผิดชอบการบริหารจัดการลูกจ้างท้องถิ่นของแคนาดา ในต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศแคนาดา มาก่อน
- นางสาวปิง คิตนีกอน (Ms. Ping Kitnikone) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งแคนาดา ประจำประเทศไทย ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งแคนาดาประจำประเทศไทย นางสาวปิง คิตนีกอน เคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดี รับผิดชอบการบริหารจัดการลูกจ้างท้องถิ่นของแคนาดา ในต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศแคนาดา มาก่อน

              – นางคอนสตันซ์ เชมวายี (Mrs. Constance Chemwayi) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่ กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญ ผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐซิมบับเวประจำประเทศไทย
                 ในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐซิมบับเวประจำประเทศไทย นางคอนสตันซ์ เชมวายี ได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐซิมบับเวประจำมาเลเซีย ด้วย

- นางคอนสตันซ์ เชมวายี (Mrs. Constance Chemwayi) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่ กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญ ผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐซิมบับเวประจำประเทศไทย ในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐซิมบับเวประจำประเทศไทย นางคอนสตันซ์ เชมวายี ได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐซิมบับเวประจำมาเลเซีย ด้วย
- นางคอนสตันซ์ เชมวายี (Mrs. Constance Chemwayi) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่ กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญ ผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐซิมบับเวประจำประเทศไทย ในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐซิมบับเวประจำประเทศไทย นางคอนสตันซ์ เชมวายี ได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐซิมบับเวประจำมาเลเซีย ด้วย

               – นางฟลอเรนซ์ เบอร์คี อะโคนอร์ (Mrs. Florence Buerki Akonor) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญ ผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกานาประจำประเทศไทย
                  ในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกานาประจำประเทศไทย นางฟลอเรนซ์ เบอร์คี อะโคนอร์ ได้ดำรงตำแหน่งเป็นข้าหลวงใหญ่สาธารณรัฐกานาประจำมาเลเซีย ด้วย

- นางฟลอเรนซ์ เบอร์คี อะโคนอร์ (Mrs. Florence Buerki Akonor) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญ ผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกานาประจำประเทศไทย ในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกานาประจำประเทศไทย นางฟลอเรนซ์ เบอร์คี อะโคนอร์ ได้ดำรงตำแหน่งเป็นข้าหลวงใหญ่สาธารณรัฐกานาประจำมาเลเซีย ด้วย
- นางฟลอเรนซ์ เบอร์คี อะโคนอร์ (Mrs. Florence Buerki Akonor) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญ ผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกานาประจำประเทศไทย ในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกานาประจำประเทศไทย นางฟลอเรนซ์ เบอร์คี อะโคนอร์ ได้ดำรงตำแหน่งเป็นข้าหลวงใหญ่สาธารณรัฐกานาประจำมาเลเซีย ด้วย

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ