พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี นำ สมเด็จมหาบวรธิบดี ฮุน มาแนต (Samdech Moha Borvor Thipadei Hun Manet) นายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรกัมพูชา และ โลก จุมเตียว ดอกเตอร์ปึช จันทมนนี ฮุน มาแนต (Lok Chumteav Dr.Pich Chanmony Hun Manet) ภริยา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ในโอกาสที่เดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของรัฐบาล

วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

               วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 18.03 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี นำ สมเด็จมหาบวรธิบดี ฮุน มาแนต (Samdech Moha Borvor Thipadei Hun Manet)นายกรัฐมนตรี
ราชอาณาจักรกัมพูชา และ โลก จุมเตียว ดอกเตอร์ปึช จันทมนนี ฮุน มาแนต (Lok Chumteav Dr.Pich Chanmony Hun Manet) ภริยา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ในโอกาสที่
เดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของรัฐบาล
               ในโอกาสนี้ นางพักตร์พิไล ทวีสิน ภริยานายกรัฐมนตรี ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย

นายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรกัมพูชา และภริยา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ในโอกาสที่เดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของรัฐบาล
นายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรกัมพูชา และภริยา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ในโอกาสที่เดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของรัฐบาล
นายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรกัมพูชา และภริยา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ในโอกาสที่เดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของรัฐบาล
นายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรกัมพูชา และภริยา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ในโอกาสที่เดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของรัฐบาล

               ปัจจุบัน ราชอาณาจักรกัมพูชามีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญ พระประมุขพระองค์ปัจจุบัน คือ พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี และมี สมเด็จมหาบวรธิบดี ฮุน มาแนต เป็นนายกรัฐมนตรี ประเทศไทย และราชอาณาจักรกัมพูชามีความสัมพันธ์ที่ดี
ทั้งในระดับรัฐบาลและผู้นำรัฐบาลทั้งสองฝ่าย มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด มีการแลกเปลี่ยนการเยือนในระดับสูง และมีการดำเนินการในความร่วมมือที่สำคัญด้านต่าง ๆ ที่ดำเนินไปด้วยความราบรื่นและแนบแน่นยิ่งขึ้น ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ของประเทศไทย ยังได้เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเยี่ยมประชาชน
ชาวกัมพูชาอีกหลายครั้ง กับพระราชทานโครงการความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านการศึกษา และด้านการสาธารณสุข เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวกัมพูชา โดยเฉพาะหมู่บ้านตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ