ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันศุกร์ ที่ 9 – วันศุกร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

       วันศุกร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี รองประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร พร้อมกันนั้นช่วงบ่ายเป็นประธานโครงการมอบตู้ยาสามัญ/ตู้ยาฉุกเฉิน ประจำวัด ณ วัดป่าศรีสว่าง และเป็นประธานพิธีเปิดป้าย อาคารทันตกรรม พระอาจารย์ทองปาน จารุวัณโณ ณ เรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

       วันศุกร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00น. พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดงาน International Workshop Programme on “Highland Best Sustainable Agricultural Practices Today for Better Future Development”

       – เวลา 13.30 น. ประชุมแนวทางการดำเนินงานโครงการวิจัยและการส่งเสริมพัฒนาชามูลนิธิโครงการหลวง ณ ห้องประชุมชั้น1 อาคารปฏิบัติการ 1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ

       วันศุกร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 นายนุรักษ์ มาประณีต องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา ตรวจเยี่ยมโรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ
อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

       วันจันทร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ดังนี้
       1.ประชุมเพื่อมอบนโยบายการขับเคลื่อนโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา ช่วงที่ 2 “สืบสาน รักษา ต่อยอด”  ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี
อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

       2. ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านซ่อง อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

       3. ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเขากรวด อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

ภารกิจคณะองคมนตรี

       วันจันทร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมสร้างความเข้าใจการจัดการศึกษาทวิภาคีรูปแบบพิเศษ ในเขตพื้นที่พิเศษ ภายใต้โครงการกองทุนการศึกษา ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติวิทยาลัยพาณิชยการเชตุพน วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 

       วันอังคาร ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.19 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ไปรับเสด็จ
สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

       วันอังคาร ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ประชุมหารือร่วมกับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
สังกัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่องระบบไฟฟ้าพลังน้ำ (Hydropower) ของโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและ
อุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรี ภายใต้มูลนิธิภูบดินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ทำเนียบองคมนตรี เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ภารกิจคณะองคมนตรี

       วันพุธ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี รองประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชเชียงของ จังหวัดเชียงราย

       วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในฐานะ กรรมการโครงการกองทุนการศึกษา ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ดังนี้
       1. เวลา 10.45 น โรงเรียนบ้านป่าเด็ง อำเภอแก่งกระจาน

       2. เวลา 11.40 น โรงเรียนป่าเด็งวิทยา อำเภอแก่งกระจาน

       3. เวลา 15:20 น โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ อำเภอชะอำ

       4. เวลา 16:50 น โรงเรียนบ้านหุบกะพง อำเภอชะอำ

       วันพุธ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เดินทางไปตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานของมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดังนี้
       1. เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

       2. โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

       วันพฤหัสบดี ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 07.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี
ไปส่งเสด็จสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

       วันพฤหัสบดี ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี รองประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

       วันพฤหัสบดี ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในฐานะ กรรมการโครงการกองทุนการศึกษา ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ดังนี้
       1. เวลา 9:00 น โรงเรียนบ้านพุพลู อำเภอหนองหญ้าปล้อง

       2. เวลา 10:30 น โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที่ 192 อำเภอหนองหญ้าปล้อง

       วันพฤหัสบดี ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี และพลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี เดินทางไปตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานของมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดังนี้
       1.โรงพยาบาลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

       2. เรือนจำกลางเพชรบุรี อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

       วันพฤหัสบดี ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00 น. นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี เป็นประธานพิธีปฐมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์
ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ 4 ณ วัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

       วันพฤหัสบดี ที่ 15  กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 19.00 น. นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา  องคมนตรี และภริยา ร่วมงานเลี้ยงรับรองเพื่อเป็นเกียรติแก่ พลเอก เดวิด เฮอร์ลีย์
ผู้สำเร็จราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลีย และภริยา ณ ชั้น 2 โรงแรม สินธร เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ ซอยต้นสน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

       วันพฤหัสบดี ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู
       1. เวลา 13.20 น. ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านวังมน อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

       2. เวลา 15.30 น. ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านดงบาก อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

       วันศุกร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567
       1. เวลา 09.00 น. ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู

       2. เวลา 11.30 น. ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านกุดผึ้ง อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู

       วันศุกร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 06.00 น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ตรวจเยี่ยมติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี ภายใต้มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนโครงการในกองทุนการศึกษา
อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
       1. เวลา 08.30 น. ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหินตั้ง

       2. เวลา 09.30 น. เยี่ยมฐานปฎิบัติการ หน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า

       3. เวลา 10.00 ตรวจเยี่ยมหมู่บ้านจะแก หมู่บ้านแปดหลัง และหมู่บ้านวาชูคุ

       4. เวลา 12.00 น. ตรวจเยี่ยมหมู่บ้านปางสนุก

       5. เวลา 12.45 น. เยี่ยมศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิง มณีรัตน์ บุนนาค (ปางสนุก)

ภารกิจคณะองคมนตรี

       6. เวลา 13.30 น. ตรวจเยี่ยมหมู่บ้านทิไล่ป้า และหมู่บ้านสาละวะ

       7. เวลา 16.15 น. ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านกองม่องทะ สาขาสาละวะ

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ