ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันอังคาร ที่ 27 กุุมภาพันธ์ – วันศุกร์ ที่ 8 มีนาคม 2567

วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

       วันอังคาร ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 18.45 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี
เป็นผู้ไปรับ พร้อมทั้งเชิญมาลัยพระราชทานไปมอบประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

       วันอังคาร ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15.10 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าสัวอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี
ไปรับเสด็จมกุฎราชกุมารแห่งบรูไนดารุสซาลาม พร้อมด้วยพระชายา และพระราชโอรสและพระราชธิดา 3 พระองค์ พร้อมทั้งเชิญมาลัยข้อพระกร ทูลเกล้า ฯ ถวาย ในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทยเป็นการส่วนพระองค์ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

       วันพุธ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ และเยี่ยมชมกิจกรรม
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชร่วมพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง ณ วัดแพะร่องหิน อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่

       วันพฤหัสบดี ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.45 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี
ไปส่งเสด็จ มกุฎราชกุมารแห่งบรูไนดารุสซาลาม และพระชายา พร้อมด้วยพระราชโอรสและพระราชธิดา 4 พระองค์ ในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทยเป็นการส่วนพระองค์
พร้อมทั้งเชิญมาลัยข้อพระกร ทูลเกล้า ฯ ถวาย ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

       วันพฤหัสบดี ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

       วันศุกร์ ที่ 1 มีนาคม 2567 เวลา 09.41 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ร่วมกับ
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทาน 1,250 ชุด มอบแก่ผู้ประสบวาตภัยที่จังหวัดกำแพงเพชร ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอคลองขลุง
อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ประชาชน ตำบลท่าพุทรา 

          เวลา 11.52 เชิญถุงพระราชทาน จำนวน 350 ชุด ไปมอบแก่ผู้ประสบวาตภัย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดกำแพงเพชร
พร้อมทั้ง ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบวาตภัย 

       วันศุกร์ ที่ 1 มีนาคม 2567 พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
โดยมีรายละเอียดดังนี้

       วันเสาร์ ที่ 2 มีนาคม 2567 เวลา 11.15 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี
เป็นผู้ไปส่ง พร้อมทั้งเชิญมาลัยพระราชทานไปมอบประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

       วันพุธ ที่ 6 มีนาคม 2567 เวลา 16.15 น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา  องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา เยี่ยมอาสาสมัครประจำพื้นที่ โครงการกองทุน
การศึกษาในความรับผิดชอบทั้ง 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดอุทัยธานี ณ ห้องทิวลิป โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต ดอนเมือง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

       วันพฤหัสบดี ที่ 7 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา องคมนตรี
เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 33 ชุด ในพื้นที่เขตธนบุรี ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และอาคารเรียนรวม
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

       วันพฤหัสบดี ที่ 7 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศอาสาสมัครโครงการกองทุนการศึกษา
และมอบแนวทางการปฏิบัติงาน ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท ดอนเมือง จังหวัดปทุมธานี

       วันพฤหัสบดี ที่ 7 มีนาคม 2567 พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี และพลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี เดินทางไปตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานของมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดังนี้
       1. เรือนจำหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
       2. โรงพยาบาลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

       วันศุกร์ ที่ 8 มีนาคม 2567 นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น และเยี่ยมชมกิจกรรม
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชร่วมพัฒนาชุมชน ณ ศูนย์ฝึกอาชีพศิษย์เก่าโรงเรียนตระเวนชายแดน ตำบลหัวนาคำ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

       วันศุกร์ ที่ 8 มีนาคม 2567 พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เดินทางไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ดังนี้
       1. ร่วมเป็นประธานเปิดโครงการและบรรยายพิเศษ โครงการพัฒนาการสร้างโอกาส เสริมอาชีพสำหรับผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกล เพื่อสร้างเครือข่ายพัฒนาการศึกษา
ในพื้นที่ห่างไกล ณ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

       2. ร่วมเป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของมูลนิธิภูบดินทร์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  ด้านเส้นทางสัญจรในโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี ณ ห้องประชุม  ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ