ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันอังคาร ที่ 12 มีนาคม – วันอาทิตย์ ที่ 31 มีนาคม 2567

วันอังคารที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2567

       วันอังคาร ที่ 12 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น. นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที 4 ณ วัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 

       วันพุธ ที่ 13 – วันพฤหัสบดี ที่ 14 มีนาคม 2567 นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี
       วันพุธ ที่ 13 มีนาคม 2567
          1. เวลา 13.00 น. ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
          2. เวลา 15.30 น. ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
       วันพฤหัสบดี ที่ 14 มีนาคม 2567
          1. เวลา 08.45 น. ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองบ่อ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
          2. เวลา 11.35 น. ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านดอนกลอยดอนอุดม อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ภารกิจคณะองคมนตรี

       วันจันทร์ ที่ 18 มีนาคม 2567 เวลา 10.30 น. นางสาวหว่อง เสี่ยว ผิง แคเทอริน (Ms. Wong Siow Ping Catherine) เอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทย
เข้าเยี่ยมคารวะนายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ ณ ห้องรับรอง 1-2 ทำเนียบองคมนตรี

       วันพุธ ที่ 20 มีนาคม 2567 พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เดินทางไปติดตามการดำเนินงานมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยมีรายละเอียดดังนี้
          1. เวลา 09.30 น. รับฟังบรรยายสรุป “การขับเคลื่อนงบพื้นฐานของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี”
          2. เวลา 13.00 น. รับฟังบรรยายสรุป “การยกระดับภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา”
          3. เวลา 14.00 น. รับฟังบรรยายสรุป “โมเดลผลิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี” (PTRU Model)
          4. เวลา 15.00 น. เยี่ยมชมการนำเสนอจุดเด่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

       วันพฤหัสบดี ที่ 21 มีนาคม 2567 พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในฐานะประธานที่ปรึกษา และพลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการ
พัฒนาฯ การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากิจการน้ำพุร้อนสันกำแพงให้เป็นต้นแบบอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 ทำเนียบองคมนตรี เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

       วันพฤหัสบดี ที่ 21 มีนาคม 2567 พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เดินทางไปติดตามการดำเนินงานมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยมีรายละเอียดดังนี้
       1. เวลา 09.30 น. รับฟังบรรยายสรุป “การขับเคลื่อนกิจการนักศึกษา”

       2. เวลา 10.30 น. บรรยายพิเศษให้กับผู้บริหาร และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ภารกิจคณะองคมนตรี

       3. เวลา 13.00 น. พบผู้นำนักศึกษา

       วันศุกร์ ที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 10.45 น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เป็นประธานและปาฐกถาในงาน “การแสดงผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง” ณ ห้องประชุมซาลอนเอและซาลอนบี ชั้น 2 โรงแรมสวิสโซเทล กรุงเทพ รัชดา เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

       วันศุกร์ ที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 น. พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมพระคณาจารย์ด้านกรรมฐาน
ทุนเล่าเรียนหลวง ประจำปี 2567 ณ วัดสระกะเทียม ตำบลสระกะเทียม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

       วันจันทร์ ที่ 25 มีนาคม 2567 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประชุมและติดตามการปฏิบัติงานมูลนิธิโครงการประจำเดือน มีนาคม 2567 ณ ศูนย์วิจัยพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้
       1. นายจรัลธาดา กรรณสูตร องคมนตรี (ประชุมผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์) พร้อมด้วยพลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประชุมกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อน
การปฏิบัติงานเดือนมีนาคม ครั้งที่ 6/2567

       2. เวลา 13.00 น. ประชุมมูลนิธิโครงการ ประจำเดือน 2567

ภารกิจคณะองคมนตรี

       3. เวลา 15.00 น. ประชุมเจ้าหน้าที่มูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือน มีนาคม 2567

       4. เวลา 16.30 น. ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการปลูกป่าร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

       วันพุธ ที่ 27 มีนาคม 2567 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้
และพลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้ ติดตามและขับเคลื่อน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
       เวลา 10.15 เดินทางถึงสำนักงานชลประทานที่ 17 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

       เวลา 13.30 น.  ติดตามผลการดำเนินงาน โครงการฝายทดน้ำคลองตะโละบาลอพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านตะโละมาเนาะ หมู่ที่ 1 ตำบลลุโบะสาวอ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

       วันพุธ ที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา (โรงเรียนบ้านท่าลี่
จังหวัดอุดรธานี และโรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา จังหวัดหนองบัวลำภู) ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์  ณ ทำเนียบองคมนตรี เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

       วันพฤหัสบดี ที่ 28 มีนาคม 2567 นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี และเยี่ยมชมกิจกรรม
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชร่วมพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง ณ วัดจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

       วันพฤหัสบดี ที่ 28 มีนาคม 2567 นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี ในฐานะกรรมการโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ร่วมประชุมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายคุณธรรม ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

       13.00 น. เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาฯ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  นำเสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ในการวางแผนการดำเนินงานในปีการศึกษา 2567 พร้อมให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

       วันศุกร์ ที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ประธานดรรมการมูลนิธิพระดาบส มอบประกาศนียบัตร และกล่าวให้โอวาทแก่
ศิษย์พระดาบส รุ่นที่ 46 ปีการศึกษา 2566 เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษา ณ โรงเรียนพระดาบส มูลนิธิพระดาบส อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

       วันศุกร์ ที่ 29 มีนาคม 2567 พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการบริหารจัดการกิจการน้ำพุร้อนสันกำแพง อำเภอแม่ออน
ตามพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการกิจการน้ำพุร้อนสันกำแพง อำเภอแม่ออนตาม พระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่
ณ ห้องประชุมกิจการน้ำพุร้อนสันกำแพงฯ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

       วันอาทิตย์ ที่ 31 มีนาคม 2567 เวลา 15.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี
เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการแข่งขันม้านัดพิเศษชิงถ้วยพระราชทาน เนื่องในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ สมาคมราชกรีฑาสโมสร เขตปทุมวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ