ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันอาทิตย์ ที่ 14 เมษายน – วันศุกร์ ที่ 26 เมษายน 2567

วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน พ.ศ.2567

       วันอาทิตย์ ที่ 14 เมษายน 2567 พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประชุมตรวจติดตามการปฏิบัติการฝนหลวงพื้นที่ภาคเหนือ และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดเชียงใหม่ ณ หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ภารกิจคณะองคมนตรี

       วันพุธ ที่ 17 เมษายน 2567 เวลา 09:00 น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหาสถานะบุคคลของนักเรียนที่มีเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วยตัวอักษร G ณ ห้องประชุมแควใหญ่ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

       วันพุธ ที่ 17 เมษายน 2567 นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัย ณ จังหวัดหนองบัวลำภู
       เวลา 10.00 น.  องคมนตรีประชุมเพื่อรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์วาตภัยในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอนากลาง

       เวลา 10.30 น. องคมนตรี กล่าวถึงวัตถุประสงค์ และเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ในการเชิญสิ่งของพระราชทาน จำนวน 600 ชุด และเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอที่ประสบวาตภัย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอนากลาง

เวลา 11.00 น. องคมนตรี ลงพื้นที่มอบสิ่งของพระราชทานแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอนากลาง จำนวน 3 ชุด

       วันพุธ ที่ 17 เมษายน 2567 เวลา 15.00 น. ณ ห้องรับรอง ทำเนียบองคมนตรี นางอันนา ฮัมมาร์เกรน (H.E. Mrs. Anna Hammargren) เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสวีเดนประจำประเทศไทย เข้าพบ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี เพื่อหารือและเรียนเชิญไปเยือนกองบังคับการ กองบิน ๗ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับเอกอัครราชทูต
ราชอาณาจักรสวีเดนประจำประเทศไทย และเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย ระหว่างวันที่ 18 – 19 เมษายน 2567

       วันพฤหัสบดี ที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 11:00 น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกา เนื่องจากสะพานข้ามคลองหลวงแพ่งชำรุดและทรุดตัวทำให้ได้รับความเดือดร้อน ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ทำเนียบองคมนตรี  เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

       วันพฤหัสบดี ที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. นางสาวหว่อง เสี่ยว ผิง แคเทอริน (Ms. Wong Siow Ping Catherine) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ ณ ห้องรับรอง ทำเนียบองคมนตรี เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

       วันศุกร์ ที่ 19 เมษายน 2567 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เดินทางไปปฏิบัติภารกิจเยี่ยม
และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
       1. เวลา 07.55 น. เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่เจ้าหน้าที่ จำนวน 30 ชุด นะ ที่ว่าการอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

       2. เวลา 08.40 น. เชิญสิ่งของพระราชทาน มอบแก่เจ้าหน้าที่ จำนวน 50 ชุด ณ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส

       3. เวลา 09.40 น. เชิญสิ่งของพระราชทาน มอบแก่เจ้าหน้าที่ จำนวน 50 ชุด ณ กองร้อยทหารทหารพรานที่ 4613 อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

       4. เวลา 10.45 น. เชิญสิ่งของพระราชทาน มอบแก่เจ้าหน้าที่ จำนวน 30 ชุด ณ ชุดคุ้มครองตำบลบ้านแหร อำเภอธารโต จังหวัดยะลา

       5. เวลา 13.00 น. ประชุมติดตามสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนใต้ ณ ห้องประชุม 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร จังหวัดปัตตานี

       6. เวลา 13.55 น. ประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนใต้ ณ ห้องประชุมเล็ก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4  ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร จังหวัดปัตตานี

ภารกิจคณะองคมนตรี

       7. เวลา 14.50 น. เชิญสิ่งของพระราชทาน มอบแก่เจ้าหน้าที่ จำนวน 50 ชุด ณ กองร้อยทหารพรานที่ 4402 ตำบลตะโละแมนา อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี

       8. เวลา 15.40 น. เชิญสิ่งของพระราชทาน มอบแก่เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับบาดเจ็บจากคนร้ายลอบวางระเบิด จำนวน 2 ราย ณ โรงพยาบาลปัตตานี จังหวัดปัตตานี

       9. เวลา 16.35 น. เชิญสิ่งของพระราชทาน มอบแก่เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับบาดเจ็บ จากคนร้ายลอบวางระเบิด และลอบซุ่มยิงรถ จำนวน 5 ราย ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา

       วันจันทร์ ที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ไปเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนาสมาพันธ์นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ      ทั่วประเทศ ครั้งที่ 17 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

       วันที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. องคมนตรี รับฟังการบรรยายสรุป “การขับเคลื่อนงบพื้นฐานมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา” (วิธีการขับเคลื่อน โครงสร้างการบริหารโครงการงบประมาณและ KPI)

       เวลา 13.00 น. องมนตรี รับฟังการบรรยายสรุปเรื่อง “การยกระดับภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา”                                                                                       เวลา14.00 น. องคมนตรี รับฟังการบรรยายสรุปเรื่อง  “โมเดลผลิตครูมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (PTRU Model)”                                                                                                       เวลา 15.00 น. องคมนตรี เยี่ยมชมการนำเสนอจุดเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา                                                                                                                                                           1. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์                                                                                                                                                                                                       2. องคมนตรี เยี่ยมชม หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ-ภาษาไทย

       วันพุธ ที่ 24 เมษายน 2567 พลเอก กัมปนาท  รุดดิษฐ์  องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ประชุมและติดตามการปฏิบัติงานมูลนิธิโครงการ          ประจำเดือน เมษายน 2567 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริ ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน                                                                       เวลา 08.30 น. พิธีทำบุญปีใหม่ไทย 2567 (วันสงกรานต์) ณ ชั้น 1 อาคารอำนวยการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ

       เวลา 09.30 น. มอบโล่ พร้อมใบรับรองและเกียรติบัตร การพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงคาร์บอนต่ำและยั่งยืนตามแนวทางโครงการหลวง ณ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการ 1 ชั้น 2 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ

       เวลา 10.00 น. ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 7 เดือนเมษายน 2567 ณ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการ 1 ชั้น 2
ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ รูปแบบ Onsite ณ ห้องประชุม

       เวลา 13.00 น. ประชุมมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนเมษายน 2567 ณ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการ 1 ชั้น 2 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ รูปแบบ Onsite ณ ห้องประชุม
       เวลา 17.00 น. สัมภาษณ์รายการโทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติ “72 พรรษา ธรรมราชา มหาวชิราลงกรณ์” เกี่ยวกับภาพรวมการดำเนินงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ

ภารกิจคณะองคมนตรี

       วันพุธ ที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 15.00 น. นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา และโรงเรียนเครือข่าย ฯ  ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู และจังหวัดอุดรธานี  กับโรงเรียนบ้านวังไม้แดง  ณ โรงเรียนบ้านวังไม้แดง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

       วันพฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี
เป็นผู้แทนพระองค์ ไปถวายราชสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ พระบรมราชานุสรณ์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

       วันพฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 11.00 น. นายปาตริซิโอ เฟร์นันโด พาวเวลล์ โอโซริโอ (Mr. Patricio Fernando Powell Osorio) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐชิลี
ประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ ณ ห้องรับรอง ทำเนียบองคมนตรี เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

       วันพฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. นางสาวหว่อง เสี่ยว ผิง แคเทอริน (Ms. Wong Siow Ping Catherine) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ ณ ห้องรับรอง ทำเนียบองคมนตรี เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

       วันพฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานพิธีปฐมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ 4
ณ อาคารศิริภักดีธรรม วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

       วันพุธที่ 24 เมษายน ถึงวันพฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน 2567 พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลาโดยมีรายละเอียด ดังนี้       
       วันพฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. องคมนตรี รับฟังการบรรยายสรุปเรื่อง “การขับเคลื่อนกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา”

       เวลา 10.00 น. องคมนตรี บรรยายพิเศษให้กับคณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

       เวลา 12.30 น. องคมนตรี พบผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

       วันพฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน 2567 พลเอก กัมปนาท  รุดดิษฐ์  องคมนตรี  ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ประชุมและติดตามการปฏิบัติงานมูลนิธิโครงการประจำเดือน เมษายน 2567 ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ และพิธีมอบระบบพลังงานแสงอาทิตย์ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
       เวลา 14.00 น. ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ อาคารภักดีแผ่นดิน 66 และตรวจเยี่ยมพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ
       1) รายงานผลการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ โดย หัวหน้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ
       2)  รายงานผลการสนับสนุนของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่  โดย หัวหน้าหน่วยงาน หรือ ผู้แทนหน่วยงาน หรือผู้แทนจากหน่วยงาน ตรวจเยี่ยมพื้นที่ศูนย์โครงการ 
             หลวงเลอตอ

 

       วันพฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน 2567  เวลา 11.00 น. พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแด่ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัย
ชุมชนตาก ประจำปีการศึกษา 2565 – 2566 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

       วันพฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนงาน
โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา และโรงเรียนเครือข่าย ฯ ในพื้นที่ จังหวัดอุดรธานี  และจังหวัดหนองบัวลำภู”  ณ โรงเรียนเป๊กกี้ โคฟ รีสอร์ท หาดคุ้งวิมาน อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี

       วันศุกร์ ที่ 26 เมษายน 2567 พลเอก กัมปนาท  รุดดิษฐ์  องคมนตรี  ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง สัมภาษณ์รายการโทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติ ฯ
และร่วมพิธีมอบระบบพลังงานแสงอาทิตย์ แก่มูลนิธิโครงการหลวง ภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
       เวลา 09.00 น. สัมภาษณ์รายการโทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติ “72 พรรษา ธรรมราชา มหาวชิราลงกรณ์” เกี่ยวกับภาพรวมของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

       เวลา 10.30 น. พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ร่วมพิธีมอบระบบพลังงานแสงอาทิตย์ แก่มูลนิธิโครงการหลวง ภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์รวมใจภักดี ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ