รายการสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “๗๒ พรรษา ธรรมราชา มหาวชิราลงกรณ” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๗๒ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๗ ตอนที่ ๓

วันอังคารที่ 23 เมษายน พ.ศ.2567

       ติดตามประวัติความเป็นมาและความสำคัญของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชที่ดำเนินงานสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่ในท้องถิ่นทุรกันดารและในชนบท เป็นที่มาของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ๒๑ แห่งทั่วประเทศรวมทั้งที่มาของโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี และโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ที่มีจุดกำเนิดเนื่องในโอกาสมหามงคล และได้รับพระมหากรุณาธิคุณตลอดมา เพื่อให้บริการดูแลประชาชนชาวไทยโดยถ้วนหน้า สนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงห่วงใยอาณาราษฎรอย่างหาที่สุดมิได้

Play Video about รายการสารคดีเฉลิมพระเกียรติ “๗๒ พรรษา ธรรมราชา มหาวชิราลงกรณ”

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ