รายการสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “๗๒ พรรษา ธรรมราชา มหาวชิราลงกรณ” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๗๒ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๗ ตอนที่ ๔

วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2567

     ความหมายแห่ง “ธรรมราชา” และทศพิธราชธรรม ที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงใช้ปกครองบ้านเมืองให้ร่มเย็นเป็นสุขเสมอมา ชมพระราชพิธีทรงผนวช สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๒๑ ด้วยพระราชศรัทธาในพระบวรพุทธศาสนาอย่างมั่นคง จวบกระทั่งทรงขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๑๐ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ผู้ทรงครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร

Play Video about รายการสารคดีเฉลิมพระเกียรติ “๗๒ พรรษา ธรรมราชา มหาวชิราลงกรณ”

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ