สำนักพระราชวัง ขอประชาสัมพันธ์ข่าวพุทธศาสนิกชนที่มีจิตศรัทธาจะจัดโคมตราหรือเทียนไปจุดเป็นพุทธบูชา โดยเสด็จพระราชกุศล เนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา ๒๒ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๗ ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2567

     สำนักพระราชวัง ขอประชาสัมพันธ์ข่าวพุทธศาสนิกชนที่มีจิตศรัทธาจะจัดโคมตราหรือเทียนไปจุดเป็นพุทธบูชา โดยเสด็จพระราชกุศล เนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๗ ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ขอให้ปฏิบัติดังนี้
     ๑. สามารถส่งโคมตราและเทียนได้ตั้งแต่วันที่ ๑๕ – ๒๑ พฤษภาคม ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. (รับ-ส่งโคมตราและเทียน เข้า-ออกประตูสวัสดิโสภา)
     ๒. ส่ง ๑ โคมตรา ต่อครอบครัว ห้างร้าน บริษัท และหน่วยงาน และหรือ ส่งเทียน ส่งได้ ไม่เกิน ๑ คู่
     ๓. โคมตราต้องมีเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่เกิน ๗๐ เซนติเมตร (เทียนไม่กำหนด)
     ๔. โคมตราต้องมีน้ำหนักไม่ควรเกิน ๗ กิโลกรัม (เทียนไม่กำหนด)
     ๕. โคมตราต้องมีหลอดไฟฟ้าติดมาให้พร้อม โดยใช้หลอดไฟฟ้าที่มีกำลังไม่เกิน ๒๕ วัตต์ ใช้กระแสไฟฟ้า ๒๒๐ โวลต์ และขอให้มีสายไฟยาวประมาณ ๒ เมตร พร้อมปลั๊กตัวผู้ติด
          ประกอบให้เรียบร้อย
     ๖. บัตรชื่อเจ้าของจะต้องผูกติดที่โคมตราหรือเทียนให้ชัดเจน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้
     ๗. รับโคมตราคืนภายใน ๑๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ๒๓ พฤษภาคม – ๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.

สำนักพระราชวัง ขอประชาสัมพันธ์ข่าวพุทธศาสนิกชนที่มีจิตศรัทธาจะจัดโคมตราหรือเทียนไปจุดเป็นพุทธบูชา โดยเสด็จพระราชกุศล เนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา ๒๒ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๗ ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง

     ภาพบรรยากาศการจุดโคมตรา และเทียน ที่พุทธศาสนิกชนมีจิตศรัทธานำมาถวายเป็นพุทธบูชา โดยเสด็จพระราชกุศล เนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา ๒๒ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๗ ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง


ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ