สำนักงานองคมนตรี

มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ ปฏิบัติงานด้านเลขานุการองคมนตรี ในหน้าที่ที่ปรึกษาพระมหากษัตริย์ ทั้งในราชการแผ่นดินและส่วนพระองค์ รวมทั้งหน้าที่องคมนตรีตามที่กฎหมายกำหนด ประสานงานระหว่างพระมหากษัตริย์กับรัฐบาล รัฐสภา ศาล องค์กรเอกชน และประชาชน ในงานที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององคมนตรี ดำเนินการเรื่องที่คณะองคมนตรีพิจารณาถวายความเห็นเกี่ยวกับ  ร่างกฎหมาย การแต่งตั้ง ฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษ ฎีกาขอพระราชทานความเป็นธรรมและการขอพระราชทานความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ และงานราชการแผ่นดินที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ ตลอดจนดำเนินการเกี่ยวกับโครงการ มูลนิธิ หรือกองทุน ที่ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีรับผิดชอบ

สำนักงานเลขาธิการองคมนตรี มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

 1. ประสานราชการระหว่างพระมหากษัตริย์กับรัฐบาล รัฐสภา ศาล องค์กรเอกชน และประชาชน ในงานที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององคมนตรีให้เป็นไปโดยเรียบร้อย
 2. ปฏิบัติงานเลขานุการองคมนตรีในหน้าที่ที่ปรึกษาพระมหากษัตริย์ ทั้งในราชการแผ่นดินและส่วนพระองค์
 3. ดำเนินการเกี่ยวกับโครงการ มูลนิธิ หรือกองทุน ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีรับผิดชอบ
 4. ดำเนินการด้านการต่างประเทศ การรับรอง และงานพิธีการทูตขององคมนตรี และสำนักงานองคมนตรี
 5. ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะองคมนตรี และการประชุมของสำนักงานองคมนตรี
 6. ปฏิบัติงานด้านเลขานุการองคมนตรี ประสานงาน รวมทั้งจัดทำแผนงานขององคมนตรี
 7. ปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององคมนตรีที่ได้รับพระราชทานพระราโชบายในเรื่องต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นรูปธรรม 
 8. ปฏิบัติงานสารบรรณ การเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะของสำนักงานองคมนตรี
 9. จัดระบบงานและบริหารงานบุคคล ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมของสำนักงานองคมนตรี

กองนิติการ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

 1. ดำเนินการเกี่ยวกับร่างกฎหมายเพื่อทรงพิจารณาลงพระปรมาภิไธย
 2. ดำเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้ง และการพ้นจากตำแหน่งของข้าราชการ รวมถึงประสานงานการเข้าเฝ้า ฯ  ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่
 3. ดำเนินการเกี่ยวกับฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษ
 4. ดำเนินการเกี่ยวกับการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตแปลงสัญชาติเป็นไทย
 5. ดำเนินการเกี่ยวกับฎีกาขอพระราชทานความเป็นธรรม
 6. ดำเนินการเกี่ยวกับฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือ
 7. ดำเนินการเกี่ยวกับนิติกรรม สัญญา และกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนักงานองคมนตรี หรือที่ได้รับมอบหมาย
 8. พิจารณา ให้คำปรึกษา และให้ความเห็นทางกฎหมาย
 9. ติดตาม ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฎีกา หรือบุคคล เพื่อประกอบการให้ความเห็นในเรื่อง ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย