สนามเสือป่า

ถนนศรีอยุธยา แขวงดุสิต เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๓

โทรศัพท์ : ๐๒ ๒๘๑ ๗๘๗๘ , ๐๒ ๘๑๗ ๙๙๙

พระบรมมหาราชวัง

ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐

โทรศัพท์ : ๐๒ ๖๒๓ ๕๔๙๙, ๐๒ ๖๒๓ ๕๕๐๐

สวนจิตรลดา

ถนนราชวิถี แขวงจิตรลดา เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๓

โทรศัพท์ : ๐๒ ๒๘๓ ๙๑๔๘, ๐๒ ๒๘๓ ๙๕๘๖

พระราชวังบางปะอิน

ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๖๐

โทรศัพท์ : ๐๓ ๕๒๖ ๑๐๔๔, ๐๓ ๕๒๖ ๑๕๔๙

พระราชวังไกลกังวล

๓ ถนนเพชรเกษม อำเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคิรีขันธ์ ๗๗๑๑๐

โทรศัพท์ : ๐๓ ๒๕๑ ๑๑๑๕

พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์

เลขที่ ๑ หมู่ ๑๒ ถนนศรีวิชัย ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๐๐

โทรศัพท์ : ๐๕ ๓๒๒ ๓๐๖๕

พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์

ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง
จังหวัดนราธิวาส ๙๖๐๐๐

โทรศัพท์ : ๐๗ ๓๕๓ ๕๐๐๐

พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์

ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง
จังหวัดสกลนคร ๔๗๐๐๐

โทรศัพท์ : ๐๔ ๒๗๑ ๑๑๕๕

พระตำหนักสิริยาลัย

๕๙ หมู่ ๗ ตำบลประตูชัน อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐

โทรศัพท์ : ๐๓ ๕๒๔ ๖๐๕๖-๘

พระที่นั่งอนันตสมาคม

ถนนอู่ทองใน แขวงดุสิต เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐

โทรศัพท์ : –

พระตำหนักจักรีบงกช

๙๙ ซอยใจเอื้อ ตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี ๑๒๐๐๐

โทรศัพท์ : –