พระราชสาส์นทรงอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคอซอวอ ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐคอซอวอ ซึ่งตรงกับวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565