ด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จะเสด็จเยือนสาธารณรัฐออสเตรีย ระหว่างวันที่ ๑๒-๒๓ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันพุธที่ 11 กันยายน พ.ศ.2562

ด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จะเสด็จเยือนสาธารณรัฐออสเตรีย ระหว่างวันที่ ๑๒-๒๓ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒