สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน

วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2561