ด้วย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ ๒๒ มิถุนายน ถึงวันที่ ๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2562

ด้วย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ ๒๒ มิถุนายน ถึงวันที่ ๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒