พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จ ฯ มาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช ฉบับที่ ๑๑

วันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2557