พระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสซาลาม ในโอกาสวันชาติของบรูไนดารุสซาลาม ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563