พระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสซาลาม ในโอกาสวันชาติของบรูไนดารุสซาลาม ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564