พระราชสาส์นอำนวยพร ในโอกาสวันสาธารณรัฐและวันชาติของสาธารณรัฐตุรกี วันที่ 29 ตุลาคม 2561

วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2561

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยัง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณตุรกี ในโอกาสวันสารณรัฐและวันชาติของสารณรัฐตุรกี วันที่ 29 ตุลาคม 2561