พระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลไปยังพระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี แห่งกัมพูชา ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี แห่งกัมพูชา ซึ่งตรงกับ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕

วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2565