พระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน ในโอกาสวันเอกราชของราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2565