พระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน ในโอกาสวันเอกราชของราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2566