พระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น กรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่จังหวัดอิชิกาวะ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๗ และเกิดเหตุเครื่องบินโดยสารของสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ ชนกับเครื่องบินของหน่วยยามฝั่งญี่ปุ่น ที่ท่าอากาศยานฮาเนดะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๗

วันศุกร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ.2567