พระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสซาลาม ในโอกาสวันชาติของบรูไนดารุสซาลาม ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567