พระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยังสมเด็จพระเจ้าชาลส์ที่ ๓ แห่งสหราชอาณาจักร ในโอกาสที่เสด็จขึ้นครองราชย์ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕

วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2565

พระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยังสมเด็จพระเจ้าชาลส์ที่ ๓ แห่งสหราชอาณาจักร ในโอกาสที่เสด็จขึ้นครองราชย์ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕