พระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังรักษาการเจ้าผู้ครองนครแห่งรัฐอธิปไตยทหาร ออร์เดอร์ ออฟ มอลตา ในการที่ ฟรา มาร์โก ลุซซาโก เจ้าผู้ครองนครแห่งรัฐอธิปไตยทหาร ออร์เดอร์ ออฟ มอลตา ถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2565