พระราชสาส์น อำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐทาจิกิสถาน ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐ ทาจิกิสถาน ซึ่งตรงกับวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓

วันพุธที่ 9 กันยายน พ.ศ.2563

พระราชสาส์น อำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐทาจิกิสถาน ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐ ทาจิกิสถาน ซึ่งตรงกับวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓