พระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยัง นางคาตาลิน โนวาก (Mrs. Katalin Novak) ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฮังการีคนใหม่ ในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕

วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2565

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์น
แสดงความยินดีไปยัง นางคาตาลิน โนวาก (Mrs. Katalin Novak) ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฮังการีคนใหม่ ในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕