พระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลี กรณีเกิดเหตุอุทกภัยในหลายพื้นที่ ของสาธารณรัฐเกาหลี ตั้งแต่วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖

วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2566