พระราชสาส์นไปยังสมเด็จพระราชินีนาถมาร์เกรเธอ ที่ ๒ แห่งเดนมาร์ก ในโอกาสที่ทรงสละราชสมบัติ ในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๗

วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม พ.ศ.2567