พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโกตดิวัวร์ ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐโกตดิวัวร์ ซึ่งตรงกับวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๕

วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2565