พระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการที่ นายเจียง เจ๋อหมิน (Mr. Jiang Zemin) อดีตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2565