พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทนัดดามาตุ เสด็จไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ฉบับที่ ๔

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน พ.ศ.2562

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทนัดดามาตุ เสด็จไปประทับ ณ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ฉบับที่ ๔